Financiën

De gemeente moet ten dienste staan van haar inwoners en zich bij de uitoefening van haar taken beperken tot kernactiviteiten die de stad ten goede komen.

Die taak vervult de gemeente als een kleine flexibele overheid waarbij efficiency en effectiviteit prioriteit hebben.

De begrotingsdiscipline en het risicomanagement van de gemeente moeten worden verbeterd. Van de burger kan in de sfeer van de belastingen geen hogere bijdrage meer worden gevraagd.

Speerpunten:

  1. De schuldenlast van de gemeente moet worden verminderd.
  2. De onroerendezaakbelasting wordt op het peil van 1 januari 2013 bevroren.
  3. De toeristenbelasting wordt afgeschaft.
  4. De hondenbelasting komt niet voor kwijtschelding in aanmerking.
  5. Heffingen zijn alleen dan kostendekkend als de gemeentelijke organisatie kostenefficiënt werkt.