Ruimtelijke ordening

De VVD-Haarlem is trots op de leefbaarheid van haar eigen stad. Maar ziet mogelijkheden om deze te verbeteren

De VVD-Haarlem is trots op de leefbaarheid van haar eigen stad. Tegelijkertijd ziet de VVD-Haarlem mogelijkheden om deze leefbaarheid, de flexibiliteit en doorstroom op de woningmarkt te verbeteren. Nieuwe bouwprojecten in de gemeente Haarlem dienen van hoogwaardige kwaliteit te zijn met ruimte voor voldoende groen en behoud van stedelijke dan wel landelijke omgeving. Zo blijft Haarlem dé stad om in te wonen.    

Speerpunten:

  1. Slechts kleinschalige verdichting in de stad, grootschalige aan de randen.
  2. Bij nieuwbouw geldt het beginsel parkeren op eigen terrein.
  3. Bevorderen van dubbel c.q. drie voudig grondgebruik, met name ook in de Waarderpolder.
  4. Proactief een gemengde bestemming toekennen aan kantoorgebouwen teneinde op termijn leegstand te voorkomen.
  5. Woonfraude en scheefwonen moeten ook met regionale maatregelen worden bestreden.
  6. Erfpacht moet door de gemeente zo spoedig mogelijk worden afgebouwd.
  7. Schoolgebouwen die terugvallen aan de gemeente worden bij voorkeur hergebruikt en niet gesloopt.
  8. Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst door middel van verkoop via een makelaar.
  9. De functie van stadsbouwmeester wordt een onbezoldigde erebaan.