Welzijn

Het welzijn van burgers draagt bij aan een evenwichtige samenleving

De gemeente beschikt over verschillende instrumenten om dat welzijn van haar burgers te bevorderen. Die instrumenten liggen op het terrein van de zorg krachtens WMO, van onderwijs, sport, jongeren- en ouderenbeleid. 

Uitgangspunt bij de zorg is de eigen verantwoordelijkheid, de zelfredzaamheid van de burger, een terugtredende overheid en adequate zorg voor de meest kwetsbaren. Die zorg –maatschappelijk of financieel- is op het individu afgestemd en gericht op optimale participatie aan de maatschappij.

Aandachtswijken zoals Schalkwijk behoeven ook vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt speciale aandacht in de vorm van een integraal plan om te voorkomen dat deze wijken achterstandswijken worden. 

Een goede gezondheid is van groot belang voor mensen om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Preventieve gezondheidszorg en vroegtijdige signalering  kan bijdragen aan de wens van ouderen om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te kunnen leven.  Preventieve gezondheidszorg verdient derhalve aandacht.

De gemeente is bezig met de herinrichting van de sociale infrastructuur. Die moet leiden tot een hechte samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties. De toegang tot maatschappelijke voorzieningen wil de VVD-Haarlem via 1 loket regelen. Cumulatie van voorzieningen moet worden voorkomen. De gemeente zal hier een strakke regie moeten voeren.

Optimale participatie wordt in belangrijke mate bevorderd door werk. Bijstand is bedoeld als ultiem, tijdelijk vangnet. De VVD meent dat van bijstandsgerechtigden een maatschappelijke tegenprestatie mag worden verlangd.

Speerpunten:

  1. Het ontwikkelen van de bibliotheekvestiging Schalkwijk tot welzijnscentrum.
  2. Fraude met uitkeringen en/of voorzieningen moet worden bestreden.
  3. Van bijstandsgerechtigden moet een maatschappelijke tegenprestatie worden verlangd.
  4. Haarlemse kinderen krijgen een plek op Haarlemse scholen (zowel op basis als voortgezet onderwijs) en bij voorkeur in de eigen buurt.