Meer inzicht in de Basisinfrastructuur Sociaal Domein

Op donderdag 14 april werd in de Commissie Samenleving de ‘Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 2016 tot en met 2019’ besproken. In Haarlem is de basisinfrastructuur ingericht met laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen. Dit moet ervoor zorgen dat burgers zich ‘in hun eigen kracht’ geholpen en ondersteund voelen. Hierdoor kunnen zij zelfstandig blijven functioneren en zo veel mogelijk meedoen, nu en in de toekomst. Toch zijn maar weinig inwoners van Haarlem bekend met deze sociale infrastructuur.

Deze subsidieverstrekking is een bevoegdheid van het college maar deze heeft de toekenning gemandateerd aan de ambtelijke organisatie. In de commissie kon de VVD dus niets meer doen aan de toekenningen. Wat de VVD wel heeft gedaan is vragen om meer duidelijkheid over de toekenningen.

De commissie ontvangt namelijk enkel een zeer beknopte tabel met daarin de jaarlijkse subsidie per organisatie en in twee zinnen een toelichting. We hebben dus geen flauw idee waaraan we deze 8 miljoen euro nou echt aan uitgeven en kunnen achteraf de doelmatigheid ook niet meten.

De VVD vindt dat we deze gelden zo effectief en efficiënt uit moeten geven en er mag ook wel eens gekeken of het allemaal niet met wat minder kan.

Maar om dat vast te kunnen stellen moet je wel een goed beeld kunnen vormen waaraan het geld daadwerkelijk besteedt wordt en waarom. Je zou je bijvoorbeeld af kunnen vragen of er tussen de 39 organisaties die subsidie ontvangen niet teveel overlap is. Misschien kunnen we dat beter bundelen? Maar daar kunnen we op basis van deze beknopte informatie niet over oordelen.

Omdat het voor de VVD oncontroleerbaar is of we dit geld goed besteden en of de organisaties aan hun prestatieverplichting voldoen heeft de VVD de wethouder verzocht om een helder overzicht op te stellen met daarin per organisatie de te leveren prestatie. Daarnaast heeft de VVD de wethouder verzocht om jaarlijks duidelijk aan te geven wanneer de raad bij kan sturen of kan besluiten om subsidierelaties stop te zetten.  De wethouder heeft toegezegd om aan beide verzoeken te voldoen.

Daarnaast is erop aangedrongen om de voorzieningen meer onder de aandacht van de inwoners te brengen.