Inwoners dienen inleidend verzoek in tot het houden van een referendum over de invoer van het Betaald Parkeren regime in Haarlem

Deze week hebben 2 Haarlemse burgers het inleidend verzoek gedaan tot het houden van een referendum. Dit verzoek werd ondersteund door ongeveer 1500 kiezers, die hun handtekening hebben gezet onder dit verzoek. Dit is dus ruimschoots boven het benodigde aantal van 400, dat nodig is om een inleidend verzoek te kunnen doen. Het verzoek is ingeleverd bij de voorzitter van de gemeenteraad.

De vraag, die de indieners willen stellen tijdens het referendum luidt “Bent u voor of tegen maatregelen die leiden tot het invoeren van het regime Betaald Parkeren in de stad Haarlem?”

Daarbij moet worden opgemerkt, dat de definitieve vraagstelling wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nadat hier een advies door de referendumcommissie over is gegeven. 

De bewoners hebben grote bezwaren tegen het invoeren van Betaald Parkeren. Het leidt tot extra verkeer en een hogere parkeerdruk in de woonwijken. Verkeer wat er tenslotte eerst niet mocht komen, mag nu wel in die wijken parkeren. Daarbij zijn de plannen een lastenverzwaring van de Haarlemse autobezitter. De plannen gaan de gemeente Haarlem 1 miljoen euro extra opleveren. Dit jaarlijkse miljoen wordt opgebracht door de bewoners zelf en bezoekers aan deze bewoners en de stad. Maar ook de plannen, die samenhangen met het invoeren Betaald Parkeren, zoals het afschaffen van de papieren bezoekersschijf stuiten op veel verzet onder bewoners.

De plannen om het Vergunningen Parkeren regime in een Betaald Parkeren regime om te zetten heeft een negatief effect op de gehele stad. Onder andere door het zogenaamde “waterbed effect”. Automobilisten zullen net buiten de wijken gaan parkeren, waar het Betaald Parkeren geldt. Daardoor zal in die aangrenzende wijken een hogere parkeerdruk ontstaan. Met als gevolg dat ook daar Betaald Parkeren wordt ingevoerd om die overlast tegen te gaan. De wethouder rekent al op deze uitbreiding én extra inkomsten van ruim E 300.000,- Ze heeft zelfs al een gehele nieuwe parkeerzone gedefinieerd “de Buitenzone”. Deze zone raakt grote delen van Haarlem Noord, de Waarderpolder en Schalkwijk.

Tenslotte is het principieel onjuist om de bewoners, die in het verleden wel in meerderheid moesten instemmen, via een enquête, over het invoeren van het Vergunningen Parkeren in hun wijk, nu niet de kans hebben gekregen om te stemmen over het veranderen naar Betaald Parkeren regime. Via het houden van een referendum wordt dat wel goed geregeld.

De voorzitter van de gemeenteraad zal nu het inleidende verzoek toetsen. Daarna zullen de indieners van het inleidende verzoek de gelegenheid krijgen om een definitief verzoek te doen tot het houden van een referendum. Dit verzoek moet ondersteund worden door ten minste 4000 kiezers.

December 2016 heeft o.a. de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en D66 ingestemd met de Parkeerplannen van GroenLinks wethouder Sikkema. In deze raadsvergadering werden meer dan 40 moties en amendementen ingediend om het rammelende plan van wethouder Sikkema nog enigszins bij te spijkeren. En duidelijk werd dat het verzet van de inwoners van Haarlem, wijkraden en de VVD tegen deze plannen wel degelijk effect heeft gehad. Diverse punten zijn aangepast en dat is al winst, maar helaas zijn we er nog niet.

Nog steeds volhard wethouder Sikkema in haar plannen om Betaald Parkeren in te voeren, de papieren bezoekersschijf af te schaffen en een lastenverzwaring door te voeren voor de burgers en bezoekers van Haarlem van ruim E 1 miljoen.  Met die plannen heeft de VVD niet ingestemd.

cid:image002.jpg@01D1B2A8.8A4CE4C0