Werken aan bekendheid Cliëntondersteuning in het sociaal domein

Afgelopen donderdag besprak de commissie Samenleving het beleid voor de cliëntondersteuning in het sociaal domein. De cliëntondersteuning is vanaf 2015 volledig gedecentraliseerd. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt zijn.

De Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als: 'Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.'

Hoewel cliëntondersteuning door de wet wordt voorgeschreven, was hierover nog veel te doen in Haarlem. Vooral over het begrip ‘onafhankelijk’, welke door de wet wordt voorgeschreven. Met het collegebesluit breiden we het bestaande aanbod cliëntondersteuning uit doordat de mogelijkheid gecreëerd wordt om ook een onafhankelijke professionele organisatie in te schakelen. De VVD is daar voorstander van, immers dit wordt simpelweg door de wet voorgeschreven. Dat heeft de VVD ook tijdens de commissiebehandeling ingebracht. Om deze taak zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, heeft de VVD om aandacht voor de ‘Zelftest cliëntondersteuning voorgemeenten’ gevraagd. De wethouder heeft aangegeven hieraan te voldoen.

De VVD vindt dat wanneer er vragen zijn over de zorg, er behoefte is aan een luisterend oor of hulp nodig is bij het indienen van een aanvraag, de ondersteuner altijd klaar moet staan. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of wonen. En wanneer iemand niet tevreden is over de aangeboden hulp, dan moet deze recht hebben op een andere ondersteuner. Wat de VVD betreft gaat het dan niet om een ‘second opinion’ zoals in de notitie is beschreven, maar moet iemand gewoon van ondersteuner kunnen wisselen. Dit moeten mensen echter wel weten, zo ook is het belangrijk dat mensen überhaupt op de hoogte zijn van de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bij een bezoek aan de gemeentelijke website blijkt hierover niks opgenomen te zijn. De wethouder heeft op verzoek van de VVD toegezegd om er alsnog voor te zorgen dat deze informatie ook op onze gemeentelijke website komt te staan en niet alleen op de digitale sociale kaart van Haarlem. Deze digitale sociale kaart zou overigens ook beter gepromoot moeten worden. Hetzelfde geldt voor een update van onze digitale brochures. Bijvoorbeeld de folder Samen zoeken naar een oplossing, deze wordt aangeboden bij de informatie over huishoudelijke ondersteuning. Een onderwerp waarover de afgelopen jaren veel te doen is geweest. Juist bij het bespreken van deze hulpvraag kan de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner enorm gewenst zijn.

De VVD is tevreden met de toezeggingen van de wethouder. Toch bleek tijdens de behandeling in de commissievergadering tot verbazing van de VVD dat er ook enkele commissieleden zijn die de onafhankelijke cliëntondersteuning verwarren met de instantie die in de daadwerkelijke hulpvraag gaat voorzien. De onafhankelijke cliëntondersteuner is een ondersteuner, iemand die een luisterend oor kan bieden en hulp kan bieden bij het indienen van een aanvraag. Cliëntondersteuning gaat om het versterken van de zelfregie van onze inwoners. Niet iedereen heeft dat steuntje in de rug nodig, maar voor wie dit wel nodig heeft moet dit wel beschikbaar én vindbaar zijn.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/23-maart/20:00