De evalueerbaarheid van welzijnssubsidies scoort onvoldoende

De Haarlemse VVD fractie stuurt al jaren aan op meer inzicht in de effectiviteit van onze welzijnssubsidies. Terecht, blijkt nu de Rekenkamercommissie (RKC) haar onderzoek ‘Leren waarderen’ naar de evalueerbaarheid van de welzijnssubsidies heeft gepubliceerd.

De VVD is erg blij met het verschijnen van dit onderzoek. Dit geeft ons een goede steun in de rug bij onze roep om meer sturing op resultaat. En dat is ook nodig, aankomend jaar werken we namelijk aan een nieuwe uitvraag voor de sociale basis, het gaat om een uitvraag van ongeveer 16 miljoen euro. Dat is veel geld en dat moeten we zo goed mogelijk besteden. Uit het onderzoek blijkt dat dit beter kan en moet. Het gaat natuurlijk niet om het geld alleen, het gaat uiteindelijk ook om de doelen die we willen bereiken. Wat de VVD betreft vergroten we daarom niet alleen de evalueerbaarheid van onze welzijnssubsidies maar ook de effectiviteit. Al jaren blijkt uit onderzoek dat te weinig Haarlemmers op de hoogte zijn van het aanbod binnen de Haarlemse basisinfrastructuur. Dat is zonde.

Voor de VVD is het altijd duidelijk geweest, wat ons betreft subsidiëren we prestaties in plaats van organisaties.

Wat ook moet verbeteren is de informatievoorziening richting de raad. De RKC stelt dat de raad haar kader stellende en controlerende rol onvoldoende kan vervullen. Ondanks herhaaldelijke roep om informatie is de raad onvoldoende geïnformeerd. Een politieke doodzonde.

Dankzij de RKC weten we nu dat de roep om informatie door de VVD niet onterecht was. De VVD kan en wil dan ook niet anders dan de aanbevelingen van de RKC overnemen en heeft dit op 20 december ook bekrachtigd in de raad. Daar vragen de aanbevelingen om, het is geen mild rapport.  

Een paar punten uit het rapport: De theoretische onderbouwing is onvoldoende, een relatie tussen activiteiten en doelen ontbreekt, het is niet duidelijk of de juiste doelgroep wordt bereikt en er zijn geen cijfers over de uitval. Er is te weinig verantwoordingsinformatie en bij de tevredenheidsonderzoeken is onduidelijk of de uitkomsten daarvan aansluiten bij de doelen.

Kortom, werk aan de winkel bij de nieuwe uitvraag!