College Haarlem verergert miljoenen tekort voor onderhoud stad

Het College heeft deze week het voorstel gedaan om zeven miljoen euro minder te gaan sparen voor het toekomstig onderhoud van onze pleinen, bruggen, straten en parken. Een keuze met grote negatieve gevolgen in de nabije toekomst.

Zeker in het licht dat uit de recente actualisatie visie Beheer en Onderhoud van de gemeente Haarlem blijkt dat na 2022 de kosten voor Beheer en Ouderhoud van onze stad jaarlijks gemiddeld 7,6 miljoen hoger liggen dan de beschikbare middelen. En dat deze voor een periode van 10 jaar nog structureel hoog blijven. Het college stelt namelijk voor om 2 x 3,5 miljoen euro niet te storten in de reserve voor toekomstige onderhoud van deze stad in 2020 en 2021. Zo word het tekort nog groter.

De reserve Beheer en Onderhoud is al in 2012 ingesteld naar aanleiding van een aangenomen motie van de VVD, D66, CDA en SP. Toen bleek dat na 2022 een onderhoudspiek in Haarlem verwacht werd die stijgt boven de structureel beschikbare middelen. We weten dus nu al dat er binnen een paar jaar een structureel tekort is om onze pleinen, parken, bruggen en straten goed te kunnen onderhouden. Juist om dat tekort op te vangen werd er besloten om nu al te sparen voor die onderhoudspiek. De reserve wordt gevuld met de opbrengsten uit de precariobaten kabels en leidingen.

Zeer recent, in 2018, heeft de gemeenteraad de actualisatie met betrekking tot de Visie Beheer en Onderhoud in Haarlem vastgesteld. Deze actualisatie visie beheer en onderhoud stelt dat er een noodzaak is te blijven sparen. De gemeente Haarlem stelt wederom zelf ook vast “dat na 2022 zullen de noodzakelijke investeringen voor groot onderhoud en vervangingen toenemen en ontstaat er naar verwachting een groter financieel tekort van gemiddeld € 7,6 miljoen per jaar. Deze ‘winstwaarschuwing’ is in 2013 al afgegeven. Met dat vooruitzicht is in 2014 een bestemmingsreserve in het leven geroepen. Die reserve bedraagt eind 2022 naar verwachting € 20 miljoen en kan worden ingezet voor de verwachte investeringspiek.”(pag 4. van de bijlage 1)

Door het voorstel van het college in de Kadernota, zal de stand van de reserve Beheer en Onderhoud in 2021 14 miljoen zijn in plaats van de benodigde 21 miljoen. Door nu bewust te weinig geld sparen schuift het college problemen door naar de recente toekomst, waardoor we weer het achterstallig onderhoud zullen zien oplopen en de stad er slechter bij komt te liggen. Dat is zeer onverstandig. VVD Haarlem heeft daarom een amendement ingediend om wel voldoende te blijven sparen voor het onderhoud van onze mooie stad. Deze is helaas niet aangenomen.