Steun voor kwetsbare Haarlemmers

De gemeenteraad sprak op donderdag 23 april over de sociale basis. Het ging om de verdeling van €16 miljoen subsidiegeld voor de ondersteuning van kwetsbare Haarlemmers. Denk hierbij aan de ondersteuning bij mantelzorg, om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, hulp bij schuldenproblematiek of bij een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De VVD heeft het belang van dergelijke ondersteuning onderstreept, vooral waar dit de leefwereld van mensen vergroot. Toch was er ook wederom stevige kritiek op het plan van GroenLinks-wethouder Meijs. Het eerste plan voor de sociale basis werd vorig jaar - in samenwerking met de coalitiepartijen D66 en CDA - terugverwezen naar de tekentafel. En ook het tweede plan bevatte grote budgettaire onzorgvuldigheden. Reden voor de VVD om een ingrijpend amendement in te dienen om het plan te voorzien van een zorgvuldige aansluiting op de begroting. Na een spannende hoofdelijke stemming werd dit amendement verworpen (18 voor – 19 tegen). Lees hieronder de spreektekst van woordvoerder Peter van Kessel.

Peter van Kessel over het kader sociale basis tijdens de gemeenteraadsvergadering van Haarlem op donderdag 23 april 2020:

"De Coronatijd is een bijzondere tijd. Onze wereld is plotseling kleiner geworden. De afstand tot elkaar juist groter. We kunnen niet meer overal naartoe. En een schouderklop of een arm om je heen is ook niet meer vanzelfsprekend. In deze bijzondere tijd voelt iedereen hoe het is om beperkt te zijn in vrijheden.

Voor een aanzienlijke groep kwetsbare Haarlemmers is dit helaas een dagelijkse realiteit. Door ouderdom, of door een beperking, of omdat het leven nu eenmaal zo is gelopen. De VVD vindt het belangrijk dat er steun is voor deze kwetsbare Haarlemmers. Dat er voorzieningen zijn voor ouderen, zodat zij ervoor kunnen kiezen om langer zelfstandig thuis te wonen. Voorzieningen om eenzaamheid tegen te gaan. Steun voor mantelzorgers, zodat zij weten dat zij er niet alleen voor staan in de zorg voor hun dierbaren.

De gemeenteraad van Haarlem heeft het college daarom toestemming gegeven om 16 miljoen per jaar hiervoor uit te geven. Het lukte deze wethouder alleen niet om tot een goed kader te komen om dit geld te verdelen. Het eerste voorstel was oncontroleerbaar en niet evalueerbaar. Terecht heeft de gemeenteraad dat plan teruggestuurd naar de tekentafel. Het siert vooral de fracties van D66 en CDA dat zij destijds niet gezwicht zijn voor de druk vanuit GroenLinks. En het heeft effect gehad. Het tweede plan van deze wethouder zit een stuk beter in elkaar. Qua inhoud, maar er is ook een grote stap gezet om de uitgaven te kunnen controleren. Er is nog wel een flinke onzorgvuldigheid recht te zetten. De rekenkamercommissie wees er terecht op, en dat is dat het kader niet aansluit op de begroting. Dat zou het wel moeten doen. Zonder formele dekking in de begroting zijn uitgaven namelijk niet geautoriseerd. De wethouder heeft toegezegd dit op te pakken, maar vandaag gaan wij stemmen en ik constateer dat er een ongewijzigd kader voorligt.

Vanavond is het aan de raadsleden om aan te geven hoe zij tegen hun budgetrecht aankijken. Als u vindt dat dit collegekader belangrijker is dan uw begroting, dan past u de begroting op het einde van dit jaar gewoon aan. Maar als u juist van mening bent dat de begroting de basis is voor de gemeentelijke uitgaven, en ook als u vindt dat de wethouder zorgvuldiger naar de wens van de raad had moeten luisteren om het kader aan te sluiten op de begroting, dan stemt u in met het amendement dat ik met SP, Actiepartij en Trots heb ingediend. Voorzitter, ik rond af. Tijdens het maken van het amendement viel me op dat het kader twee thema’s bevat die in zijn geheel niet herleidbaar zijn tot de begroting. Dat gaat om het tegengaan van eenzaamheid in Haarlem, en dat jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Daarom heb ik ook een motie ingediend die het college oproept dit bij de komende begroting recht te trekken.