Extra raadsvergadering stadsdichter donderdag 1 oktober, 17:15

De door de VVD en andere partijen aangevraagde extra raadsvergadering over de benoeming van de stadsdichter vindt plaats op 1 oktober om 17:15 en is live te volgen via https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen.

Ter voorbereiding op de extra raadsvergadering over de benoeming van de stadsdichter heeft de VVD gevraagd om een chronologisch feitenrelaas vanaf het moment van de voordracht door de commissie tot en met het besluit van vrijdagavond en antwoord op de volgende vragen:


· Welke informatie heeft de benoemingscommissie u gegeven over Osenga? 
· Heeft u zelf informatie ingewonnen over Osenga? Zo ja, hoe? Welke informatie heeft u verzameld?
· Waarover hebben de burgemeester en wethouder Meijs precies gesproken met Osenga? Wat bedoelt u precies met zijn ‘activistische verleden’ (persbericht 24 september). Betreft dit alleen zijn strafrechtelijke verleden of ook de uitspraken over onder andere de holocaust?
· Uit het persbericht van 25 september blijkt dat na de benoeming citaten naar voren kwamen die haaks staan op de waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. Is de conclusie juist dat u de uitspraken over de holocaust dus wel degelijk kende voor de benoeming? Voor de volledige duidelijkheid: welke uitspraken van Osenga uit het verleden waren u op welk moment bekend?
· Ervan uitgaande dat u de uitspraken over de holocaust kende voor de benoeming, hoe beoordeelde u die als ‘toelaatbaar’?
· Op vrijdagavond 25 september om 19:21 meldde Osenga op facebook dat hem de titel van stadsdichter was ‘afgepakt’. Het college was op dat moment nog in vergadering en kwam niet eerder dan 20:30 een persbericht. Hoe kan het dat Osenga al zei dat hem de wacht was aangezegd terwijl het college nog vergaderde? Op welk moment heeft u het besluit genomen de benoeming in te trekken en op welk moment heeft u dat aan Osenga gecommuniceerd?
· In het persbericht van 25 september 20:30 schrijft u dat Osenga begrip toonde voor het besluit. Uit het bericht van Osenga zelf van 19:21 blijkt het tegenovergestelde. Hem is de titel ‘afgepakt’. Was u op de hoogte van deze interpretatie van Osenga toen u het persbericht publiceerde? Zo ja, waarom hield u dan vast aan de bewoording dat Osenga ‘begrip toonde’?
· Welke formele afspraken heeft u met Osenga gemaakt naar aanleiding van de vroegtijdige beëindiging van zijn aanstelling? Wordt hem een vergoeding toegekend? Zijn er afspraken gemaakt over de wijze van communiceren door beide partijen en de inhoud van die communicatie? Zo ja, heeft Osenga zich aan die afspraken gehouden?