Veiligheid en participatie rondom locaties Domus Plus/ Skaeve Huse onvoldoende

VVD wil betere onderbouwing voor locatiekeuze

De gemeente wil twee bijzondere woonzorgvoorzieningen realiseren in Haarlem, namelijk een Domus(Plus) voor 24 uitbehandelde verslaafden en 6 Skaeve Huse waar mensen wonen met wie geen normale interactie mogelijk is.

De raad heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar potentieel kansrijke locaties hiervoor. Dit locatieonderzoek is nu afgerond. Aan inwoners van Haarlem is daarom gevraagd hierover mee te denken. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad 4 locaties vastgesteld welke kansrijk zijn. Deze locaties zijn betrokken in het vervolg van het locatieonderzoek en bewoners, instellingen en bedrijven uit de omgeving is gevraagd om hun inbreng.

 

Participatie

Deze inbrengen werd door corona beperkt tot alleen maar een digitale sessie. Ruim 500 bewoners namen deel en stelden tal van vragen. Op een klein deel kwamen antwoorden. Vervolgens werd er via afvaardigingen, (6 mensen) en via de wijkraadvoorzitters verder gesproken. De bewoners rondom de beoogde locaties zijn naar mening van de VVD onvoldoende gehoord over hun zorgen. Dat bleek ook wel uit het aantal insprekers tijdens de commissievergadering, 35 personen kwamen inspreken.

Veel zorgen, veel emotie, geen draagvlak, maar bovenal veel vragen die in het voortraject niet beantwoord zijn. De participatie is onvoldoende gebleken, de beoogde locaties vanuit het college aan de Nieuweweg en de Vergierdeweg vragen voor een definitieve keuze nog vele gesprekken.

Of het college bereid is om deze gesprekken te voeren is nog onduidelijk, wat de VVD betreft ontkomt het college hier niet aan.

 

Veiligheid

Het draagvlak is ver te zoeken, net zoals de veiligheid van de omwonenden want het college heeft nog geen veiligheidsplan opgesteld. Het veiligheidsplan zou de onrust van omwonenden (en gebruikers van de gebieden) weg kunnen nemen. Het college wil dit pas uitvoeren als er definitief een locatie is gekozen, de verkeerde volgorde.

 

Uit gesprekverslagen over de huidige opvanglocaties blijkt dat de veiligheid een belangrijk deel is en dat de overlast wijdverspreid is. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het college dit niet eerst goed in kaart wil brengen en een goed plan daarvoor neerlegt. Daarbij is het onduidelijk of de overlast gevende bewoners verplaatst worden of dat ze verspreid worden. Of te wel of de overlast in de stad verspreid zou worden (en daarmee meer Haarlemmers hiervan de effecten merken) of dat ze verplaatst worden en daarmee de overlast ook. Het blijkt niet of het college heeft gekeken naar de opbouw van de wijken en daarmee naar de sociale acceptatie. Vanuit het centrum met minder gezinnen en veel bezoekers is meer sociale acceptatie dan vanuit een kinderrijke wijken en het buitengebied. Om nog maar niet te spreken over het aanpakken van de huidige overlast die er rondom de Nieuweweg is en waar het college ook geen duidelijk antwoord op heeft (en capaciteit) om dat te verhelpen.

 

Kortom er zijn nog tal van vragen die onbeantwoord zijn om op dit moment voor deze locaties een keuze te maken. Andere locaties (die in Haarlem blijkens de onderzoeken er nauwelijks zijn) vragen dezelfde onderbouwing. Wij pleiten daarom voor een betere onderbouwing, meer en betere interactie met bewoners. Daarnaast vraagt het gezien de weerstand van bewoners rondom de beoogde locaties nader onderzoek naar andere locaties in Haarlem en in de regio.