Ontwikkelingen Anton Pieckhofje

Eerder schreven we over het Anton Pieckhofje. Dat is een driehoekig gebouw met twee verdiepingen. Op de bovenverdieping wonen mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. Tot voor kort woonden op de benedenverdieping 36 dementerende ouderen. Deze ouderen wonen er inmiddels niet meer. Vorig jaar is de benedenverdieping veranderd tot een zogenoemde doorstroomvoorziening waarin 18 voormalig dak- en thuislozen wonen die worden begeleid naar een zelfstandige woning. Het is de bedoeling van het college van B&W om dit aantal uit te breiden naar 34.

De omschreven verandering is voor omwonenden en de bewoners van de bovenverdieping rauw op hun dak komen te vallen. Zij zijn niet of nauwelijks geraadpleegd en naar hun bedenkingen en zorgen is niet geluisterd. Opvallend was dat de omwonenden in principe helemaal niet negatief stonden tegenover de verandering in een doorstroomvoorziening. Wel zagen zij wat knelpunten waarover zij graag met de gemeente in gesprek gingen. Eén van de zorgen betrof de vrees dat 34 bewoners echt te veel zou zijn. Helaas stuitten zij daar op een muur.

In november 2021 heeft de VVD een interpellatiedebat geïnitieerd. Een uitvloeisel van dit debat was een motie waarin het college werd opgeroepen eerst een evaluatie van de situatie in verband met de aanwezige zorgen en bezwaren uit te voeren alvorens het aantal bewoners uit te breiden.

In de vergadering van de Commissie Samenleving van 29 september is de situatie in het Anton Pieckhofje door de VVD opnieuw geagendeerd. Met de nieuwe wethouder (Van Loenen) is besproken wat de stand van zaken inmiddels was. Tijdens de commissievergadering heeft de VVD enige bewoners uitgenodigd en één daarvan heeft ingesproken. Zij benadrukte opnieuw dat 34 bewoners teveel zou zijn en herhaalde haar verzoek om 24-uurs begeleiding. De VVD heeft eveneens de zorgen van de omwonenden onder de aandacht van de wethouder gebracht en haar met klem verzocht deze serieus te nemen. Toen bleek dat de wethouder voornemens was het bewonersaantal in het kader van de evaluatie al op te voeren naar 34 bewoners, heeft de VVD er bovendien op gewezen dat dit gelet op de hiervoor genoemde motie niet was toegestaan. Eerst evalueren en pas daarna, als dat niet op bezwaren blijkt te stuiten, uitbreiden.

Op 13 oktober heeft er in aanwezigheid van de wethouder een vergadering van de Klankbordgroep Anton Pieckhofje plaatsgevonden. Tijdens die vergadering heeft de wethouder eindelijk wél naar de zorgen van de omwonenden geluisterd.

Genoemde inspanningen hebben ertoe geleid dat het college op 8 november 2022 een besluit heeft genomen om de randvoorwaarden voor het Anton Pieckhofje aan te scherpen conform de wensen van de VVD en omwonenden. Als gevolg van de geuite zorgen en bezwaren is onder meer toegezegd dat:

·        de huisregels worden aangescherpt met een verbod op alcohol en drugs;

·        er pas wordt opgeschaald in bewonersaantallen als uit een voorgaande evaluatie blijkt of dit kan en zo ja, hoe dat kan;

·        er in ieder geval gedurende de gehele evaluatie sprake zal zijn van 24/7 begeleiding.

De VVD zal de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het Anton Pieckhofje op de voet blijven volgen.