AZC locaties ook voor Haarlemse woningzoekenden?

Met de wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (kortweg de spreidingswet) worden gemeenten, naast het Rijk, medeverantwoordelijk voor de realisatie van duurzame asielopvang voor vluchtelingen en asielzoekers. Voor Haarlem betekent dit dat voor 620 opvangplekken moet worden gezorgd.

In Haarlem is gekeken naar een groot aantal mogelijke locaties. Daarbij viel ons op dat een aantal van deze locaties geschikt is voor woningbouw maar dat ontwikkeling daarvan nog niet plaats vindt omdat voorrang wordt gegeven aan de grote ontwikkelzones.

Als deze locaties nu toch versneld worden ontwikkeld dan vindt de VVD Haarlem het niet meer dan logisch dat ook een aantal Haarlemse woningzoekenden kan profiteren.

Het zorgt voor een groter draagvlak en bevordert een snelle integratie, een win-win situatie.

Ook het COA is goed te spreken over wat zij “multi-inzetbare opvangplekken” noemen. 

Daarom hebben wij een amendement ingediend waarin we het college hebben gevraagd deze opvangfuncties maximaal te combineren met flexibele opvang en/of een versnelde bouw van woningen voor Haarlemse woningzoekenden.

Helaas kreeg het amendement geen meerderheid maar wel is de tekst opgenomen dat “als dit soort kansen zich voordoen, wil het college deze benutten.”

Wij zagen liever een meer actieve rol, maar goed, we hebben in ieder geval dit bereikt.We gaan zien wat er gaat gebeuren!