Parkeren met draagvlak: uitkomsten onderzoek

Veel Haarlemmers hebben een auto of rijden wel eens mee in een auto. De één gaat dagelijks in de auto naar het werk, de ander gaat er mee op bezoek bij vrienden of familie. De auto is in veel levens een belangrijk vervoersmiddel. Zeker als het openbaar vervoer of de fiets geen alternatief zijn. Het is belangrijk dat we over het parkeren van deze auto’s goede afspraken maken met elkaar. Daarover  heeft iedere Haarlemmer wel een mening.

Het afschaffen van draagvlakonderzoek

In Haarlem was het tot 2022 de gewoonte om eerst een draagvlakmeting uit te voeren, voordat de gemeente een beslissing neemt over betaald parkeren in een wijk. Zo wist iedere bewoner dat er een belangrijke discussie in de gemeenteraad op komst was en kon iedereen daarbij ook een mening geven. De gemeenteraad kon dan rekening houden met het gevoel en de situatie in de wijken. Voor de VVD was dit een goede, democratische manier om tot besluiten te komen.

In 2022 heeft de coalitie van PvdA, D66, Groenlinks, en CDA het draagvlakonderzoek helaas afgeschaft. De invoering van betaald parkeren in de stad gaat er wat die partijen betreft hoe dan ook komen. In enkele wijken met (gemeten) onvoldoende steun voor de invoering van betaald parkeren zijn deze uitkomsten opzij geschoven. Voor de VVD is deze wijze van besturen onacceptabel. Het ondermijnt niet alleen het draagvlak voor het parkeerbeleid, maar ondergraaft ook het vertrouwen van Haarlemmers in de lokale democratie.

Het om zeep helpen van het gesprek met de stad

Een grote groep Haarlemmers heeft een verzoek gedaan om een raadgevend referendum te houden over de invoering van betaald parkeren. Hoewel de discussie over het parkeerbeleid meer is dan alleen een “ja-nee” vraag, is het raadgevend referendum een goed instrument voor het lokaal bestuur om in gesprek te zijn met de stad. Alle meningen en argumenten krijgen zo een plaats in het debat.

Wederom deed de coalitie van PvdA, D66, Groenlinks en CDA iets vreemds. Tot een uur voor de vergadering waarin het verzoek besproken werd, was er geen enkele aanleiding om te denken dat het verzoek om een referendum (dat door meer dan 1000 bewoners werd onderschreven) af te wijzen. Dat kan ook alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om een dergelijk verzoek vanuit de bewoners af te wijzen. Deze argumenten kwamen er niet, maar toch wees de coalitie het referendumverzoek af. Een grote groep Haarlemmers bleef verbaasd met lege handen achter. Alle goede voornemens om Haarlem een “nieuwe democratie” te maken ten spijt. De oude bestuurscultuur waar inspraak er niet toe doet, bleek krachtiger aanwezig dan ooit.

De VVD Haarlem organiseert een eigen draagvlakonderzoek

Voor de VVD Haarlem was dit het teken om zelf een groot gesprek met de stad te organiseren over het parkeren in Haarlem. Het is belangrijk dat Haarlemmers hun mening kunnen geven. Het ophalen van de mening van bewoners gaat niet alleen over voor of tegen betaald parkeren. Dat gaat ook over de tijden, de tarieven, de uitzonderingen en of er nog goede alternatieven zijn. Dit is een gesprek dat een gemeentebestuur per wijk moet willen voeren, voordat je overgaat tot besluiten.

De VVD Haarlem ging dus de straten op. Geen campagne voor de verkiezingen, maar een campagne om te luisteren naar de mening van Haarlemmers. Met tientallen vrijwilligers trokken wij de wijken om kaartjes te bezorgen met daarop: Betaald parkeren: Ja of nee? Op de achterkant van het kaartje stond een link naar een draagvlakonderzoek met allerlei vragen over het parkeerbeleid. Een open verzoek om uw mening te geven. Een kans voor ons om te luisteren naar wat er speelt in de wijken.

Uitkomsten van het draagvlakonderzoek

Dat het onderwerp betaald parkeren leeft, dat hebben we geweten! Enkele duizenden Haarlemmers hebben het draagvlakonderzoek ingevuld (n=2200). Dat is fantastisch, want het geeft een heel goed beeld wat deze grote groep vindt. Het is een signaal dat de andere gemeentebestuurders niet kunnen negeren.

Parkeerdruk wordt niet of soms ’s avonds ervaren

Een van de belangrijke vragen voor ons was, hoe ervaart u de parkeerdruk in de wijk? De coalitie rept vaak dat de parkeerdruk te hoog is. Uit de ervaring van de helft van de respondenten blijkt dat er niets mis is met de parkeerdruk. Voor 35% geldt dat het soms te druk is, maar vooral ’s avonds en ‘s nachts. Slechts een klein deel van de respondenten (12%) vindt het altijd te druk. Dit roept de vraag richting het gemeentebestuur op waarom er vooral overdag betaald parkeren ingevoerd wordt?


Er is geen gebleken draagvlak voor de invoeren van betaald parkeren

Als we dan gaan kijken naar de vraag of de Haarlemmers voor of tegen betaald parkeren zijn, dan blijkt dat het overgrote gedeelte van de respondenten tegen de invoering van betaald parkeren te zijn.


En dat bleek ook wel. Want bij de vraag of u vind of er een referendum moet plaatsvinden over het invoeren van betaald parkeren, dan is bijna 80% daar voor. Een énorm sterk signaal naar de stad toe, naar het college en naar de coalitiepartijen toe; wat zij momenteel aan het doen zijn niet juist is.

Haarlemmers vinden dat er een referendum over betaald parkeren moet plaats vinden.

Uit de vraag of er een referendum over betaald parkeren moet plaats vinden, volgt dat bijna 80% van de respondenten van mening is dat er een referendum moet komen. Ook dit is een stevig signaal naar de gemeente, dat er naar de mening van Haarlemmers moet worden geluisterd. 


Conclusie voor de VVD Haarlem

De VVD Haarlem wil een gemeentebestuur die helpt bij het oplossen van problemen van bewoners. Daarvoor is het van groot belang dat de gemeente luistert naar de inwoners en weet wat er speelt in de wijken. Voor de invoering van betaald parkeren betekent dit, dat een gesprek met de wijken via een draagvlakmeting, een referendum of een draagvlakonderzoek zoals de VVD nu zelf heeft georganiseerd, cruciaal is. Het doordrukken van betaald parkeren zonder zorgvuldig de mening van Haarlemmers te betrekken, dat ondergraaft niet alleen het draagvlak voor het besluit, maar ondermijnt ook het vertrouwen in de lokale democratie.


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot betaald parkeren en de VVD? Geef u dan op voor deze nieuwsbrief