Bouwen aan scholen

In de raadsvergadering van 29 juni 2023 is het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2038 (SHO) vastgesteld. In dit plan is beschreven op welke manier de Gemeente Haarlem in de komende 15 jaar omgaat met het onderhoud en de nieuwbouw van onze schoolgebouwen.


De VVD dringt er al lang op aan meer geld en energie te steken in het onderhoud en de renovatie van de Haarlemse schoolgebouwen. Dit is een taak die onder meer bij de Gemeente ligt. In 2022 is er een nulmeting uitgevoerd waaruit blijkt dat het treurig gesteld is met de schoolgebouwen. Vele scoren een onvoldoende als het gaat om technische kwaliteit, functionaliteit, binnenmilieu en energieverbruik. Er is dus werk aan de winkel. Dat geldt te meer omdat de leerlingenaantallen in de komende jaren naar verwachting zullen stijgen.


Mede op aandringen van de VVD is in het SHO nu eindelijk bepaald hoe we dit gaan aanpakken. Welke scholen zijn als eerste aan de beurt en wat gaan we doen? Het Haarlem College wordt aangepast om onderwijs op Havo-niveau aldaar mogelijk te maken. Basisscholen De Talenten en de Van Gilseschool krijgen vervangende nieuwbouw waarbij ook gymzalen zullen worden gebouwd. Dit biedt mogelijk ook een oplossing voor tekorten aan sportgelegenheden voor sportverenigingen. Ook zal nieuwbouw plaatsvinden voor de Internationale Taalklas en Schakelklas. Deze maatregelen kunnen genomen worden met het budget van € 55.000.000 dat beschikbaar is in het bestaande investeringsplan.


Ten slotte wordt voorgesteld om extra maatregelen te treffen aan het Coornhert Lyceum. Deze school is toe aan forse renovatie en nieuwbouw. Dit kan niet uit de beschikbare middelen. Daarom is voorgesteld om extra budget van € 27.500.000 beschikbaar te maken. Dit gaat gebeuren bij de vaststelling van de Kadernota later deze maand.


Met deze investeringen slaagt de Gemeente Haarlem er helaas nog niet in om alle schoolgebouwen weer op het niveau te krijgen waar ze moeten zijn. Maar het begin is er.