VVD Haarlem doet 10 voorstellen voor een mooier Haarlem

Uiteindelijk konden een paar voorstellen van de VVD Haarlem op goedkeuring van de gemeenteraad rekenen. De gemeenteraad stemde in met: - €1 miljoen voor wijken om speeltoestellen te plaatsen of op te knappen - €1 miljoen voor het herstellen van de omgevallen bomen na storm Poly - De geschrapte plannen voor een onderdoorgang bij de Prinsenbrug weer terugzetten in de planning - Het standbeeldje van Malle Babbe in de Barteljorissstraat een QR-code geven met een een uitleg wie deze Haarlemse dame eigenlijk was.

Zie hier de hele spreektekst van de VVD Haarlem bij de Kadernota 2024:


De VVD Haarlem wil een gemeente die beter luistert en meer levert. Dat is belangrijk om het vertrouwen te herstellen bij Haarlemmers die zich niet gehoord voelen of het gevoel hebben dat de gemeente er niet voor hen is. De VVD Haarlem heeft bij de bespreking van de financiële kaders van de gemeente 10 concrete voorstellen om het herstel van vertrouwen in de gemeente handen en voeten te geven en onze stad verder te brengen.   

 

1.     Herstel de omgevallen bomen. De storm van afgelopen week heeft Haarlem stevig geraakt. Onze gedachten gaan allereerst uit naar de inwoonster die als gevolg hiervan is overleden. Ook danken wij de mensen die al dagen in touw zijn om de straten van Haarlem weer toegankelijk te maken. Er zijn honderden, misschien duizenden bomen omgeblazen of geknakt waarbij veel openbare ruimte beschadigd is geraakt. Het is belangrijk dat we de schade zo snel mogelijk herstellen. Daarom stelt de VVD voor de kadernota te amenderen door een bedrag van 1 miljoen vrij te geven uit de algemene middelen om deze bomen te herplanten.

2.     Herstel de schoolgebouwen. Dan onze kinderen. Onze schoolgebouwen. Goed onderwijs is cruciaal voor kansengelijkheid. Dat alle Haarlemse kinderen hun dromen kunnen bereiken en kunnen worden wie ze willen zijn. We gunnen onze kinderen dit allemaal, maar tegelijkertijd moet de VVD concluderen dat ons gemeentebestuur dit de kinderen niet kan of wil geven. De openstaande rekening is €75 miljoen (beoogde investering is 130 miljoen). Daar blijft het stil. De VVD Haarlem ziet de extra investering van ruim €7 miljoen als een eerste stap en vraagt de gemeenteraad deze verhoging te steunen.

3.     Herstel en ruimte voor speeltuinen. Ik blijf nog even bij onze kinderen. De VVD merkt in toenemende mate dat ouders en kinderen vragen waarom er weinig gelegenheid is om te spelen. Of waarom de meeste speelplekken verouderd, versteend of vervuild zijn. Speeltoestellen, sporttoestellen en schaaktafels zorgen voor fijnere buurten. Daarom dient de VVD hier een amendement van €1 miljoen voor buurten die samen een speeltoestellen in de wijk willen plaatsen of opknappen, te dekken uit de algemene middelen. We zien dit voorstel ook als goed middel om wijken samen te brengen.

4.        Aandacht voor de geestelijke gezondheid van onze jeugd. De psychische gezondheid van onze jeugd is zorgwekkend. Ook in gewone gezinnen zijn er kinderen met depressie of suïcidale gedachten. Dat geldt niet alleen voor de bekende doelgroepen, maar overal in de stad. De aandacht van de gemeente gaat toch voornamelijk naar doelgroepen waar al trajecten voor zijn gestart. Daarom dient de VVD een motie in om bij de besteding van resterende NPO-middelen extra initiatieven te nemen om de jongeren te bereiken die buiten de bekende doelgroepen vallen.

5.        Betaalbaar wonen: ook voor de middenklasse. De realiteit is dat er in Haarlem voor de meesten geen betaalbare plek is om te wonen. Het eerlijke verhaal is dat Haarlemse starters op de woningmarkt de keuze hebben tussen de stad verlaten of bij de ouders op zolder te blijven. De overheid stelt hier teleur. Alleen een paar gelukkige arme Haarlemmers en een aantal gelukkige rijke Haarlemmers maken kans op een woning. Het gemeentebestuur stuurt bewust op deze tweedeling. De VVD stelt voor om de eis van 50% sociaal ten westen van het Spaarne los te laten.

6.        Betaalbaar wonen: door duidelijke bouwvoorschriften: Ook vragen we aandacht voor de extra eisen die we bij nieuwbouw opleggen boven de geldende bouwvoorschriften (extra eisen rondom vergroenen, vernatten, isoleren, energie, en omgeving) waardoor de bouw van woningen te duur of onrendabel wordt. We stellen voor om de geldende bouwvoorschriften opnieuw vast te leggen en daarin een vaste periode op te nemen waarin niet wordt afgeweken, zodat er duidelijkheid is en blijft voor bouwers en politiek. Zo brengen we de snelheid terug in het bouwproces.

7.         Dan mobiliteit. Haarlem is filehoofdstad van Nederland en het is een bewuste politieke keuze om dat zo te laten. Wat de VVD betreft investeren we niet alleen in de fiets, voetganger en het OV, maar ook in de doorstroming van het autoverkeer. Het college heeft al goed onderzoek gedaan naar betere doorstroming van het autoverkeer rond de stad en niet door de stad. Het is een politieke keuze om er werk van te maken. Daarom dient de VVD een motie in om werk te maken van de quickscan N205, uitvoering te geven aan de eenvoudige ingrepen en de gemeenteraad te voorzien van een plan over de verdere uitvoering.

8.        Dan kom ik op veiligheid. Je veilig voelen in je eigen huis, je buurt en je stad is van groot belang voor het vertrouwen in de overheid. Veiligheid ook voor onze handhavers. De VVD Haarlem is dan ook zeer verheugd dat de gemeenteraad onlangs het sein op groen heeft gezet voor het invoeren van een korte wapenstok bij de gemeentelijke handhaving en toezicht. Vraag aan de Burgemeester of hij de bespreking met de driehoek en de aanvraag al heeft opgepakt? Vorige week heeft de minister van Justitie en Veiligheid regels vastgesteld met betrekking tot het dragen van het uniform van politieambtenaren. De VVD Haarlem dient een motie in de nieuwe kledingvoorschriften bij de politie ook de verankeren binnen de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

9.        De grootste deuk in het vertrouwen van Haarlemmers in het gemeentebestuur is de besluitvorming over betaald parkeren. De gemeenteraad heeft ingestemd met betaald parkeren. De inspraak gaat daarbij van tafel en het inleidend verzoek om een referendum schoof de gemeenteraad aan de kant. De adviezen van de referendumcommissie, de oppositie mochten niet baten. Het bezwaar van de bewoners loopt nu. De voorzieningenrechter kon het niet laten om aan te geven dat de gemeenteraad zich bij de afwijzing van het inleidend verzoek tot het houden van het referendum heeft bediend van onredelijke argumenten. Een hele pijnlijke tik op de vingers. De VVD Haarlem heeft de gemeenteraad voorgesteld te erkennen dat het afwijzen van het referendum onredelijk was en om excuses  hiervoor aan te bieden aan de aanvragers van het referendum. Ook stelt de VVD voor dat de gemeenteraad het voornemen uitspreekt om na ommekomst van het oordeel van de bezwaarcommissie het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum alsnog zo spoedig mogelijk in te willigen. 

10.    Ombuigingenlijst: Het college stelt een kader voor dat op lange termijn niet in balans is. De gemeente geeft structureel €6 miljoen meer uit dan dat er binnenkomt. De verwachting van het college is dat bij ongewijzigde omstandigheden er bij de volgende kadernota omgebogen moet worden. De VVD stelt voor aan de gemeenteraad om onszelf meer in positie te brengen. De gemeenteraad ruim voorafgaand aan de bespreking van de kadernota 2025 een overzicht te verschaffen van de mogelijkheden om de gemeentelijke financiën te verbeteren. Op die manier kan de Raad ook keuzes maken en alternatieven afwegen.