Begroting 2024: Op straat zijn wij de baas. Niet zij.

Op maandag 6 november 2023 behandelde de gemeenteraad van Haarlem de begroting 2024. Fractievoorzitter Peter van Kessel: "Wat de VVD Haarlem betreft een belangrijk moment om besluiten te nemen die werken voor Haarlemmers. En dat is hard nodig, want het gevoel dat we het in Haarlem goed voor elkaar hebben, zijn we aan het kwijtraken. Onze veiligheid staat onder druk. We hebben te weinig betaalbare woningen. En het leven is voor heel veel van ons te duur. En ondertussen lijkt de gemeente vooral bezig om ons te laten betalen parkeren. De VVD wil dat goede gevoel weer terug in Haarlem. Dat gevoel dat we het hier in Haarlem wél goed voor elkaar hebben. Dat betekent dat de gemeente moet gaan luisteren naar Haarlemmers. En leveren. Dat kan al deze week, bij de begroting van volgend jaar." Lees hieronder het hele betoog van de VVD Haarlem.

Spreektekst van fractievoorzitter Peter van Kessel namens de VVD Haarlem bij de begroting 2024 van de gemeente Haarlem

Dank u wel voorzitter.

We raken het kwijt. Het gevoel dat we het in Haarlem goed voor elkaar hebben. Onze veiligheid staat onder druk. We hebben te weinig betaalbare woningen. En het leven is voor heel veel van ons te duur. En ondertussen lijkt de gemeente vooral bezig om ons te laten betalen parkeren. De VVD wil dat goede gevoel weer terug in Haarlem. Dat gevoel dat we het hier in Haarlem wél goed voor elkaar hebben.  Dat betekent dat de gemeente moet gaan luisteren naar Haarlemmers. En leveren. Dat betekent dat we als raad besluiten nemen die werken voor de Haarlemmers. Dat kan al deze week, bij de begroting van volgend jaar.   

Op straat zijn wij de baas. Niet zij.
En dat begint wat de VVD betreft bij onze veiligheid. De afgelopen weken ben ik vele malen, uit meerdere hoeken van de stad, aangesproken door ouders van kinderen die in aanvaring gekomen zijn met de Fatbike-bende. Uitschelden, intimideren, achtervolgen, fietsen kapot maken en zelfs geweld. Bijna iedereen in deze gemeenteraad kent wel iemand die het afgelopen jaar is lastig gevallen.

Ouders liggen al weken wakker omdat ze zich zorgen maken over veiligheid van hun kinderen. Ouders durven hun kinderen niet meer alleen naar de sportclub, school of vriendjes te laten fietsen. Ze maken carpoolgroepen of volgen hun kinderen via de telefoon onderweg naar school. Volwassenen worden zonder aanleiding aangevallen op straat. Dit is niet normaal en moet per direct stoppen.

Het is aan de burgemeester om de orde en de veiligheid in de stad te herstellen. Met verbazing heeft de VVD het interview van de burgemeester op de gemeentewebsite gelezen. En de antwoorden op onze vragen. De burgemeester zegt dat hij de berichtgeving over een jeugdbende niet herkent. Bij de politie en de gemeente zijn nauwelijks gegevens bekend die het beeld van een grote bende onderbouwen. Waarom zegt de burgemeester dat? Ik kan u vertellen dat dit bericht bij heel veel mensen het verkeerde keelgat inschiet. Het geeft niet bepaald het gevoel dat de politiek aan onze kant staat.

Voorzitter. Voor de VVD is de maat vol. Deze onveiligheid moet snoeihard de kop ingedrukt worden. Op straat zijn wij de baas. Niet zij. De VVD roept de burgemeester op de overlast keihard aan te pakken. Pak die fatbike maar af. Pak die telefoon maar af. Stuur ze, het liefst met hun ouders, naar een opvoedcursus.

Daarom vraagt de VVD vanavond naar de voortgang van de aanpak. Wat de VVD betreft moet de burgemeester keihard optreden. In woord en daad. En duidelijk maken dat we in Haarlem dit soort criminaliteit niet tolereren. Wat ons betreft wordt er een taskforce opgezet dat de parken en straten intensief in de gaten houdt zodat er gelijk kan worden ingegrepen. En wat ons betreft pakken we de fietsen en telefoons af van jongeren indien er sprake is van een delict. We moeten als samenleving er ook alles aan doen om dit soort wangedrag te voorkomen. De VVD staat voor een preventieve aanpak, waarbij gemeenten, politie, scholen, jeugdwerk samenwerken. De VVD vraagt niet alleen om de daders aan te pakken, maar ook de ouders van de daders. Is het mogelijk om deze ouders naar opvoedcursus te sturen?

Schrap de extra belasting voor Haarlemmers met een woning (OZB)
Dan ga ik verder met een andere grote zorg in Haarlem. En dat is dat het leven duur geworden is. Ook voor de Haarlemmers die hard werken, of hard gewerkt hebben. Dan voelt het niet goed dat lokale belastingen weer stijgen. Haarlem staat al jaren bovenin de lijst van gemeenten met de hoogste woonlasten. Dan voelt het ook niet goed om de hele stad extra te laten betalen voor parkeren. De VVD wil dat Haarlem weer het gevoel heeft dat de politiek aan hun kant staat.

Daarom dient de VVD een amendement in om de voorgestelde extra OZB verhoging te schrappen en de vermindering van deze inkomsten te dekken uit het structureel perspectief.

Bouwen in de toekomst
Dan kom ik bij de woningen. De VVD vindt het belangrijk dat er gebouwd wordt, zodat er in Haarlem voldoende betaalbare woningen zijn. Als we naar de cijfers kijken, dan lijkt het misschien de goede kant op te gaan. Toch zijn er veel factoren die de woningbouw onder druk zetten. (rente, personeel, dure bouwmateriale, schaarse bouwlocaties). De VVD vindt het goed dat we deel van het overschot van de reserve grondexploitaties inzetten voor projecten die vertraging oplopen. De reserve ongedeelde stad blijft de afgelopen jaren nagenoeg ongemoeid. Kan de wethouder aangeven waarom die niet wordt ingezet voor de woningopgave? De verwachting is dat er ook na 2030 nog een groot tekort aan betaalbare woningen zal zijn. Het duurt gemiddeld 7 jaren van plan tot sleutel in de voordeur, dus het is niet alleen belangrijk om nu te bouwen, maar ook om nieuwe plannen te maken.  

Daarom dient de VVD hierbij een motie in die het college oproept om voor de kadernota 2025 met een plan te komen of, waar en op welke manier na 2030 de woningvoorraad verder kan worden uitgebreid. En hierbij te overwegen een burgerberaad in te stellen om tot een gedragen plan met locaties te komen.


Goede jeugdzorg, het liefst zo dicht mogelijk bij huis
Dan ga ik naar de jeugdzorg. De VVD vindt het belangrijk dat als het opgroeien niet gemakkelijk gaat, er goede hulp is. Jeugdzorg, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. De afgelopen jaren heeft de gemeente een nieuwe systematiek ingevoerd (lumpsum) om meer grip op de kosten te krijgen. Inmiddels zijn we (via Berap) geïnformeerd dat de begroting (van 2023) met 3,3 miljoen is overschreden. Dat is een stevige overschrijding. En des te schrijnender nu de wethouder jeugdzorg ons vorige maand informeerde (RIB) dat de wachtlijsten langer geworden zijn. De vraag aan de wethouder jeugdzorg is wanneer hij verwacht controle te hebben op de jeugdzorg in Haarlem?

En dan komen we op de voorliggende begroting. Waar het college in 2023 meer dan 52 miljoen nodig had, begroot het college nu 42 miljoen. Kan de wethouder deze enorme bezuiniging toelichten? Hoe denkt de wethouder de wachtlijsten in de jeugdhulp met dit budget terug te brengen en de Haarlemse jeugd de zorg te bieden die nodig is?

Risico’s in schoolhuisvesting
Dan een openstaand punt uit de commissie bestuur over investeringen in schoolhuisvesting. Daar ligt voor de komende jaren een grote opgave van 130 miljoen, terwijl de gemeenteraad hiervoor 78 miljoen beschikbaar stelt. Het leidt tot een nieuw risico in de begroting van €5 miljoen euro. Het risico dat er tijdelijke huisvesting moet komen en renoveren duurder wordt door achterstallig onderhoud. De wethouder Financiën die wist niet van dit risico af, want die verwees naar het SHO, maar dit is een bedrag dat bovenop de informatie uit het SHO en de kadernota komt. Daarom herhaal ik de vragen, maar dan aan de andere wethouder. Wanneer is dit bedrag aan het licht gekomen? Waarom heeft de wethouder ons niet (tijdig) bij de Bestuursrapportage geïnformeerd? Wat is hier gebeurd?

Betrek de raad bij maatregelen voor een begroting in balans
Haarlem is financieel niet goed voorbereid op de onzekere toekomst. De gemeentelijke financiën zijn structureel niet in evenwicht. Het college geeft aan dat het richting de kadernota 2025 aan de slag gaat met een pakket maatregelen. Vorige week was de wethouder financiën zeer afhoudend toen meerdere partijen aandrongen om de gemeenteraad mee te nemen in dit proces. Het grote gevaar is natuurlijk dat de gemeenteraad zich buitenspel laat zetten. Het is zeer technisch en complex om de puzzel van structureel evenwicht te leggen: er zijn diverse soorten besparingsopties, het volume en de overwaarde en plausibiliteit van besparingsopties zijn relevant, de relatie tussen beleid en investeringen zijn van belang. Maar dat is waar wij als gemeenteraad over gaan.

Daarom dienen wij de motie in om het college te verzoeken ons uiterlijk 1 februari 2024 schriftelijk en daarna via een technische briefing te informeren over de diverse mogelijkheden van maatregelen om de begroting te stabiliseren, en de gemeenteraad daarmee voorafgaand aan de kadernota 2025 in de positie te brengen om haar visie te geven op een eventueel maatregelenpakket.

Begin op tijd met het erfgoed
Voorzitter dan kom ik bij het laatste punt, Erfgoed. Onlangs is in de Commissie Ontwikkeling de nieuwe Erfgoed beleidsvisie vrijgegeven voor inspraak waar de stad nu op kan reageren.  Een grondig stuk met goede ambities om het erfgoed in de stad te behouden. Wel werd vermeld dat er structureel meer personeel nodig is om de basistaken te kunnen uitvoeren en ook tijdelijk om de basis beter op orde te krijgen. Hierop komt u terug bij de Kadernota 2025 werd er vermeld terwijl wij als raad al sinds 2019 weten dat dit personeel nodig is en het eigenlijk ook niet meer kan wachten.

De VVD dient daarom samen met de Actiepartij en Hart voor Haarlem een amendement in dat besluit om per 2024 al extra middelen beschikbaar te stellen zodat er niet nog een jaar overheen gaat om het Erfgoed te beschermen en Haarlemmers hierbij te helpen. Het dictum van dit amendement luidt als volgt;  

Besluit:

In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 structureel € 182.400 personeelslasten erfgoedbeleid op te nemen om fte’s te werven en vanaf 2024 een start te maken met de uitvoeringsagenda van de beleidsnota; In de begroting 2024-2028 vanaf 2024 structureel € 85.000 lasten erfgoedbeleid op te nemen; Deze bedragen te dekken uit de algemene middelen welke positief beïnvloed zijn door de septembercirculaire; Verdere bespreking van de financiële consequenties (structureel en incidenteel) van de erfgoednota te betrekken bij de bespreking van de Kadernota 2025

Dank u wel.