Nieuwe regels over leerlingenvervoer

Afgelopen februari heb ik u bericht over ontwikkelingen in het leerlingenvervoer. De wethouder legde de gemeenteraad toen een nieuwe verordening voor, waarin een aantal maatregelen werd getroffen die tot gevolg hadden dat 30 kinderen mogelijk hun vervoersvoorziening naar school zouden verliezen. Omdat de wethouder niet goed kon uitleggen waarom deze maatregel getroffen moest worden en de exacte gevolgen daarvan niet in kaart had gebracht, heeft de VVD een amendement ingediend om deze maatregel tegen te houden. Dit heeft ertoe geleid dat de wethouder opnieuw naar de tekentafel is gegaan.

 Deze maand werd een aangepaste verordening over de bekostiging van het leerlingenvervoer aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin is te zien dat wordt ingezet op een vergroting van de verzelfstandiging en zelfredzaamheid van leerlingen. Dit leidt hier en daar tot een versobering van de regeling. Maar naar aanleiding van het destijds door de VVD ingediende amendement, is er een overgangsregeling in het leven geroepen waardoor leerlingen die nu recht hebben op een vervoersvoorziening, deze niet kwijt zullen raken. De VVD heeft er bovendien voor gezorgd dat aanvragen die nog voor het lopende schooljaar worden ingediend, beoordeeld zullen worden op basis van de oude, iets ruimere, regeling. Ten slotte heeft de VVD eraan bijgedragen dat de regels over vervoer naar stageplaatsen ruimhartiger zijn dan door de wethouder voorgesteld. De huidige omstandigheden lopen helaas tot een versoberde regeling, maar de VVD is tevreden dat zij de gevolgen van die versobering heeft kunnen beperken.