Ontwikkelingen Anton Pieckhofje

De afgelopen jaren heeft de gang van zaken in het Anton Pieckhofje de fractie van de VVD regelmatig bezig gehouden. In het Hofje heeft de gemeente een doorstroomvoorziening voor daklozen gehuisvest. Het participatietraject met de omwonenden is zeer gebrekkig verlopen, waardoor er veel discussie is ontstaan tussen alle betrokken partijen naar aanleiding van de ervaren overlast.  

 In het Hofje waren tot voor kort 18 daklozen woonachtig. De gemeente heeft de wens dit aantal op te hogen naar 34, met een tussenstap naar 24. Vorig jaar heeft de wethouder toegezegd om eerst een nulmeting uit te laten voeren voordat het inwoneraantal op wordt gehoogd. Deze nulmeting heeft inmiddels plaatsgevonden en met de omwonenden is gesproken over noodzakelijke voorwaarden om tot de ophoging te komen. Nagenoeg alle voorwaarden zijn door de gemeente opgevolgd en op 22 januari jl. is het inwoneraantal verhoogd naar 24.

 Alvorens de laatste ophoging naar 34 uit te voeren, heeft het onderzoeksbureau aan het college aanbevolen een wachttijd van 4 maanden te hanteren voordat een volgende meting wordt gedaan. Helaas was er een situatie ontstaan waarbij de meting al na 2,5 maanden zou beginnen in plaats van na 4 maanden.

 Ter gelegenheid van de raadsvergadering heeft de VVD heeft een motie ingediend om bij het vervolgonderzoek toch een termijn van 4 maanden aan te houden. De wethouder heeft in reactie op de motie aangegeven dat de bespreking met de bewoners niet eerder zal plaats vinden dan vier maanden na de verhoging van het aantal daklozen in deze opvanglocatie. Aldus kan er alsnog een fatsoenlijke meting worden uitgevoerd zodat zorgvuldig kan worden vastgesteld of een verdere verhoging van het bewonersaantal verantwoord is of niet.

 Wij blijven het proces de komende tijd op de voet volgen.