Update kwestie geheimhouding gespreksverslag informele bijeenkomst inzake Viva!

Omdat de VVD grote waarde hecht aan een transparant bestuur willen wij de inwoners van Haarlem graag op de hoogte stellen van een informele bijeenkomst. Op 6 april hebben de raadsleden: Sterenberg (VVD), Garretsen (SP) en Vrugt (AP) de volgende vraagstelling voor zichzelf geformuleerd om op basis van openbare stukken te kunnen beantwoorden: “welke mogelijkheden had en heeft de gemeente Haarlem om te bevorderen dat cliënten huishoudelijke ondersteuning Viva dezelfde ondersteuner behouden als voor1-1-2015?”.

Openbaar gespreksverslag
Omdat de raadsleden het van maatschappelijk belang achten dat alleen bij hoge uitzondering stukken geheim worden verklaard, hebben de raadleden besloten het gespreksverslag van deze openbare informele bijeenkomst openbaar te maken en te delen met de inwoners van Haarlem.

“Wij vinden transparantie van een dusdanig groot belang dat wij in deze kwestie nimmer over willen gaan tot het onrechtmatig bestempelen van openbare informatie tot vertrouwelijke en geheim. Dit omdat wij onze positie als volksvertegenwoordigers serieus nemen, en geloven dat democratie niet functioneren zonder transparantie”.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was de geheimhouding van de samenvatting van de informele bijeenkomst met raadsleden inzake technische vragen Viva welke plaatsvond op 19 maart. De coalitie verklaarde dit verslag in de commissievergadering op 26 maart geheim. In de raadsvergadering op 2 april stemde de coalitie tegen het verzoek van de VVD om de geheimhouding alsnog op te heffen. Met het openbare gespreksverslag van de VVD, SP en AP onderbouwen wij onze stelling uit de raad, namelijk dat er niets in het geheime verslag staat wat niet al eerder in openbare bronnen is verschenen. Zodra het geheim verklaarde verslag openbaar wordt gemaakt kan iedereen deze vergelijken met de informatie uit de openbare bronnen. 

Artikel 38 vragen
Over de geheimhouding van de samenvatting van de bijeenkomst op 19 maart zijn door de VVD, SP en AP inmiddels ook artikel 38 vragen gesteld. Deze zijn in eerste instantie geheim ingediend omdat in dit document direct geciteerd wordt uit het geheim verklaarde document en het voor ons sinds 2 april volstrekt onduidelijk is welke passages volgens de coalitie wel en niet geheim zijn. In het kader van de transparantie is er echter ook een openbare versie gemaakt waarin de geheime passages zijn afgeschermd.

De kernvraag is: Welke informatie is wel in het geheime verslag te vinden en niet in de antwoorden op basis van openbare bronnen? Waarbij tot slot aan de wethouder wordt gevraagd of hij de mening van de VVD, SP en AP deelt dat er in het geheim verklaarde gespreksverslag niets staat wat niet al eerder openbaar gemaakt is of tot algemene juridische kennis behoort.

Het verslag is volgens ons dan ook zonder de juiste juridische gronden geheim verklaard. Misbruik van de 'democratische' meerderheid van de coalitie. Ieder raadslid uit de commissie Samenleving had op basis van dossierkennis kunnen weten dat de geheimverklaarde informatie reeds openbaar beschikbaar was. Het verzoek tot geheimhouding van het college had dan ook niet gehonoreerd mogen worden door deze commissieleden.

Lees ook: Coalitie en College kiezen voor dichte mist. Oordeel VVD: Coalitie gaat de mist in