CDA graait als eerste in de reserve sociaal domein

De VVD waarschuwde er al voor. Een groot hek om het sociaal domein gaat ten koste van  de stad. En de reserve sociaal domein, daar wordt uit gegraaid. Het was het CDA dat tijdens de raadsvergadering van 27 november 2014 een eerste poging deed. Met een beroep op een uitspraak van de Raad van Europa (Europees Comité voor Sociale Rechten) moest de gemeente Haarlem maar direct met een overbruggingsregeling komen om alle daklozen op te vangen. Een idee waarvan de consequenties maar nauwelijks zijn te overzien. Dat deerde het CDA niet, want wat uit Europa komt is blijkbaar goed. Dat wij hiertoe als gemeente nog geen opdracht hebben gekregen vanuit het Rijk deert kennelijk ook niet, dus gaan wij vooruit lopen op landelijk overleg en besprekingen binnen het G32-stedennetwerk.

Een ander aangedragen argument van het CDA is dat op grond van de huidige WMO gemeenten wettelijk verplicht zijn mensen zonder onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden. De WMO stelt inderdaad dat er landelijke toegang moet zijn tot de maatschappelijke opvang: iedereen die dakloos is geworden kan zich overal in Nederland melden en wordt dan doorverwezen naar de regio waar hij of zij “binding” mee heeft. Hieruit blijkt dat de door ons als gemeente gehanteerde eis tot regiobinding zodat wij niet alle daklozen hoeven op te vangen wel degelijk is toegestaan.

Maar toch komen wij als stad nu per direct met een overbruggingsregeling voor de opvang van alle daklozen. En hoe we dat moeten betalen? Uit de reserve sociaal domein natuurlijk. Opgebracht door alle Haarlemmers.

Bij de begroting heeft de VVD al een groot aantal kanttekeningen gezet bij de financiële soliditeit van de begroting. De reserve sociaal domein is primair bedoeld om de decentralisaties goed neer te zetten. Daar is nu dus maar meteen van afgeweken. Overigens tegen de zin van D66 wethouder van der Hoek.

Natuurlijk vindt de VVD dat wie recht heeft op hulp deze hulp ook moet krijgen. Maar de wijze waarop we in Haarlem nu ad hoc inspelen op uitspraken vanuit Europa ondersteunen wij niet. Wij vinden dat de gemeente eerst zelf moet onderzoeken op basis van regelgeving vanuit het Rijk en de uitkomsten van de besprekingen van het G32-stedennetwerk wat de daadwerkelijke taakstelling wordt bij het hanteren van toegangscriteria voor de daklozenopvang. Mocht deze taakstelling breder zijn dan de wijze waarop deze nu wordt toegepast dan ligt er voor de gemeente de taak om hierop in te spelen en hier een solide financiële dekking voor te vinden. Vooralsnog heeft de VVD vanuit het college geen signalen ontvangen over een gewijzigde taakstelling.