Zijlsingel 1: Het probleem bij D66 blijkt groter dan Cassee alleen

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling op 18 september 2014 stond voor de laatste keer de Zijlsingel 1 op de agenda. Jarenlang heeft de gemeente deze oude publiekshal van ongeveer 8000 m2 geprobeerd te verkopen. De opbrengst zou als dekking dienen voor het nieuwe stadhuis en de waarden fluctueerden in de loop der jaren van 12 miljoen euro tot de schamele 4 miljoen euro die het uiteindelijk heeft opgebracht. In het afgelopen jaar blonk dit dossier uit in mist en rookgordijnen. Vele vragen werden gesteld maar het blijft onduidelijk wat er precies aan de hand is. Wethouder Cassee, die gezien zijn dubieuze verleden juist gebaat zou zijn bij transparantie schitterde door het bewust niet informeren van de raad en een emotionele tirade waarin hij aangaf dat hij diep beledigd was door het feit dat het woord “corruptie” was gevallen. Uiteindelijk resteert een financiële en politieke kater, helaas gesteund door een “fatsoenlijke” meerderheid.

De VVD heeft grote moeite met een aantal onderdelen van deze casus:

Ten eerste. Op 24 september 2013 werd een collegebesluit genomen waarin de modaliteiten van de verkoop van de Zijlsingel werden opgesomd. Hierin staat dat de portefeuillehouder, in casu wethouder Cassee, de commissie dient te informeren over dit collegebesluit. Op 28 november 2013 informeert Cassee de commissie in een besloten vergadering en zegt: “Er is een huurovereenkomst gesloten met het UWV en morgenochtend wordt de koopovereenkomst getekend en dan vindt de overdracht plaats”. Niets meer en niets minder. Geen woord over het feit dat de koper, HBB uit Heemstede, slechts €250.000,- hoeft aan te betalen en geen woord over de lening van 3,75 miljoen euro die de Gemeente Haarlem daarmee impliciet verstrekt. De wethouder gaf schoorvoetend toe dat het beter was geweest als hij de raad wel naar behoren had geïnformeerd maar ondanks het feit dat er wethouders voor minder naar huis zijn gestuurd kwam er nog niet het begin van een excuus. De zonnekoning regeert vrolijk verder. Wat de zaak voor D66 nog veel erger maakte was de redenatie van het kersverse D66-raadslid Pascal Spijkerman. In een bizar betoog beargumenteerde hij dat het voor D66 niet belangrijk is om goed geïnformeerd te worden. Sterker nog, als de deal achteraf goed blijkt te zijn dan maakt het niet uit dat Wethouder Cassee de raad niet informeert. Waar was D66 ook alweer voor opgericht? Hans van Mierlo keerde zich hoorbaar om in zijn graf.


Ten tweede is de opbrengst aantoonbaar te laag. Een simpele rekensom wijst uit dat het gedeelte dat door het UWV gehuurd wordt voor €700.000,- per jaar kapitaliseert in een waarde van ongeveer 9 miljoen euro. Reken nog twee miljoen euro winst voor het gedeelte dat hotelbestemming krijgt en twee miljoen voor het mogen realiseren van 2500 vierkante meter aan de Ruychaverstraat aan de achterzijde van het gebouw. In totaal komt de waarde van de Zijlsingel 1 daarmee uiteindelijk te staat op 13 miljoen. Trek hier de verwervingskosten en de verbouwingskosten vanaf en het is duidelijk hoeveel miljoen de Gemeente Haarlem misloopt


Ten derde is de informatievoorziening zo slecht dat het onmogelijk is om te kunnen functioneren als raadslid. Artikel 38 vragen worden met grote minachting behandeld en vaak komen de antwoorden te laat of in het geheel niet. Verzoeken om informatie worden slecht behandeld en gevoelige documenten worden niet verstrekt maar mogen worden ingezien op het stadhuis bij de griffie. Vervolgens blijkt dat de helft niet aanwezig is en dat het bijna niet te doen is om daar ter plekke chocola te maken van de wirwar aan documenten. De conclusie is dat hier sprake is van regelrechte obstructie van raadsleden die zich in het dossier Zijlsingel willen verdiepen. De vraag die onmiddellijk rijst is: Maar waarom dan? Wat drijft wethouder Cassee en zijn ambtenaren om de informatievoorziening zo moeilijk te maken dat het onmogelijk is voor een raadslid om zijn of haar controlerende taak uit te voeren? Veel vertrouwen geeft het stellen van deze retorische vraag niet.


Ten vierde is op 4 juli 2013 afgezien van het protocol actieve informatieplicht omdat er haast geboden was met betrekking tot de verkoop in relatie tot het huurcontract met het UWV. Dit is inderdaad gebeurd maar het was nooit de bedoeling om Cassee “carte blanche” te geven om maar te doen wat hij wilde. Pas op 24 september 2013 werd een geheim collegebesluit werd genomen en de vrijheid die Cassee heeft ontleend aan het afzien van het protocol actieve informatieplicht en de rechtvaardiging die Cassee hierin denkt te kunnen vinden voor het opgeworpen rookgordijn is volgens de VVD onterecht en ongewenst.


Vele vragen blijven onbeantwoord. Wat was de noodzaak om HBB een financiering te geven van 3,75 miljoen? Is er wel echt een tender uitgeschreven? Was er wel een gelijk speelveld? Waarom is er in het contract met HBB niets meer gemeld over de 2500 m2 aan de Ruychaverstraat? Hebben andere projectontwikkelaars deze uiteindelijke jackpot-deal ook aangeboden gekregen of was dit een exclusieve mogelijkheid voor HBB? Waarbij moet worden aangetekend dat je HBB niets kan verwijten. HBB is een commerciële onderneming die gewoon een bijzonder goede deal uit het vuur heeft weten te slepen. De vraag is echter, waarom laat de Gemeente Haarlem miljoenen weglekken in deze deal?


De VVD zal daarom in de raadsvergadering van 2 oktober 2014 twee moties indienen. De eerste is een motie waarin gevraagd wordt om een professionele en onafhankelijke partij deze verkoop te laten taxeren. De tweede motie is een motie van afkeuring aan het adres van de heer Cassee omdat hij bewust de raad niet heeft geïnformeerd over het collegebesluit van 24 september 2013 terwijl dit hem wel was opgedragen en hij op 28 november 2013 daar alle mogelijkheid toe had.