Verloop extra raadsvergadering over D66 wethouder Cassee

Dinsdag 26 augustus is er een extra raadsvergadering gehouden naar aanleiding van het artikel in het NRC Handelsblad d.d. 11 juli 2014 over D66 wethouder Cassee. De raadsvergadering was aangevraagd door de VVD-fractie omdat de integriteit en het aanzien van het Haarlemse stadsbestuur in het geding is gekomen.

Niet alleen het NRC artikel gaf hier aanleiding toe, ook een feitenrelaas dat aan de VVD-fractie is overhandigd en opgesteld is door een onpartijdige inwoner van Haarlem. Het feitenrelaas is samengesteld uit openbare, en dus voor iedereen controleerbare, bronnen. De VVD-fractie heeft een controle op deze feiten uitgevoerd. De VVD is onaangenaam verrast over wat wij hebben vernomen in zowel het NRC-artikel als het feitenrelaas. Zo blijken er vijf dubieuze zaken rondom de wethouder te spelen;

 1. IHD Schiphol Service – veroordeling door de Ondernemingskamer
 2. IHD Zorg – veroordeling door rechtbank, hof en hoge raad
 3. BIOS groep – veroordeling wegels kartelafspraken
 4. Afwikkeling faillissement IHD Schiphol Services BV
 5. Het niet melden van zakelijke belangen bij aantreding als wethouder

De heer Garretsen van de SP onderschreef in het debat de lezing van de VVD en voegde enkele feiten en bevindingen toe, onder andere uit vijf gerechtelijke uitspraken.

De wethouder weerlegde enkele feiten en strooide daarbij rond met de vele bv’s die in het dossier worden genoemd. Desalniettemin gaf hij ruiterlijk toe een geschil met de NMA te hebben gehad dat dit is geschikt.  Tevens bood hij zijn excuses aan voor het niet melden van zijn nevenfuncties.

De coalitie steunde de wethouder vervolgens onvoorwaardelijk. De heer Cassee treft geen blaam en is een capabel bestuurder volgens mevrouw Pippel, de heer Fritz, mevrouw Huysse en de heer Van Driel. Het was niet goed dat er zaken naar boven kwamen en nevenfuncties niet zijn gemeld, maar hij functioneert goed dus er wordt niet getwijfeld aan zijn integriteit. De uitspraken van rechtbanken, ondernemingskamer, Hoge Raad en de Nederlandse Mededingingsautoriteit over het zakelijke verleden van de heer Cassee schoven de coalitiepartijen en burgemeester Schneiders rücksichtsloos opzij. Integriteit blijkt voor deze partijen niet partij overstijgend.

De heer Cassee is echter betrokken bij ernstige financiële malversaties met onder meer overheidsgeld. Belastinggeld. Niet één keer, niet twee keer, maar tenminste drie keer waarvan wij op dit moment weten. Dat zegt wat over ‘zuiver handelen’. Dat zegt wat over ‘van onbesproken gedrag zijn’. Integriteit staat in de spotlights deze dagen. En dat moet ook zo zijn want helaas dwingt de realiteit ons daar steeds weer toe. Het openbaar bestuur is gebaat bij transparantie.

De heer Cassee heeft door zijn handelswijze, en door het verzwijgen hiervan, bewust ernstige integriteitsovertredingen begaan. De VVD fractie kan en wil dat niet over het hoofd zien. Geen enkele volksvertegenwoordiger zou dat over het hoofd mogen zien. De VVD en de SP dienden een motie voor een uitgebreid onafhankelijk integriteitsonderzoek naar iedere wethouder, de motie kreeg daarbij alleen bijval van de CU.

De heer Cassee is enige maanden geleden opnieuw benoemd tot wethouder. Niet alleen tot wethouder met vastgoed in zijn portefeuille, maar gecombineerd met financiën. De VVD-fractie heeft dit  meerdere malen zeer onwenselijk genoemd, door de VNG wordt dit eveneens met klem afgeraden omdat het integriteitsrisico’s met zich meebrengt. Een motie van de VVD en SP die werd ingediend voor het scheiden van de portefeuilles kreeg buiten de CU en AP geen raadsmeerderheid achter zich.

De uitspraken van de rechterlijke macht, de onbevredigende en incomplete antwoorden van de wethouder gaven geen helderheid. Het creëren van mist door te strooien met bv’s en data verergerden dit en om niet te spreken over het niet melden van nevenfuncties. Dit was voor de VVD en de SP reden genoeg om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de heer Cassee. Het gedrag en het opereren van de heer Cassee is een gedragswijze, een modus operandi, die onacceptabel is voor iemand in een publiek ambt. Een beetje integer bestaat namelijk niet. De motie van wantrouwen tegen wethouder Cassee haalde het niet.


Samenvatting zaken uit het feitenrelaas
 

1. IHD Schiphol Service – veroordeling door de Ondernemingskamer

In deze zaak heeft de heer Cassee zich schuldig gemaakt aan wanbeleid, aldus het vonnis van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Dit heeft in het kort betrekking op de volgende handelingen:

 1. Het bewust benadelen van een minderheidsaandeelhouder
 2. Het plegen van contractbreuk
 3. Het wegsluizen van waarde van één bv naar een andere bv
 4. Het sturen van facturen voor grote bedragen zonder zakelijke grondslag


2. IHD Zorg – veroordeling door rechtbank, hof en hoge raad

Een gecompliceerde zaak maar de rechtbank, het hof en de hoge raad hebben het feitencomplex duidelijk beschreven. Het volgende is gebeurd:

 1. De heren Cassee, Eendebak en Godefroy wijzigen onrechtmatig de statuten in de Stichting IHD Zorg waarin op dat moment veel geld zit.
 2. Hierdoor kunnen zij via hun BV, IHD International BV, de directeur van de Stichting IHD ontslaan die niet wil meewerken aan het wegsluizen van AWBZ geld.
 3. Vervolgens worden door de overgebleven directeuren van de Stichting IHD Zorg (Lips en Godefroy) grote bedragen overgeboekt naar IHD France, een 100% dochter van IHD International. De heer Cassee is begunstigde van deze onrechtmatige overboekingen.

3. BIOS groep – veroordeling wegens kartelafspraken

 1. De heer Cassee is van 2003 tot november 2009 voorzitter van de Raad van Commissarissen van BIOS Rijnmond beheer BV/AZRR.
 2. De NMA vermoedt kartelafspraken tussen 6 mei 2006 en 1 maart 2011. Er blijkt op  17 april 2009 een kartelafspraak te zijn getekend. De onderhandelingen hierover gingen hier natuurlijk aan vooraf. Op dat moment was Cassee voorzitter van de Raad van Commissarissen. De BIOS groep wordt veroordeeld voor deze “zeer zware overtreding” en krijgt een boete van ruim €600.000,-
 3. Cassee verlaat in november 2009 de Raad van Commissarissen en wordt lid van de Raad van Advies, althans dat staat in het jaarverslag 2009 van de BIOS groep.
 4. In 2012 wordt Cassee lid van de Raad van Toezicht van AZRR (Ambulance Zorg Regio Rijnmond), een onderdeel van of een handelsnaam van, jawel, de BIOS groep.
 5. Volgens zijn eigen CV is Cassee van juli 2009 tot heden bestuurslid van de Coöperatie AZRR, een samenwerkingsverband van de BIOS groep en de VRR.
 6. De wethouder is nog steeds betrokken bij AZRR / de BIOS groep. 


4. Afwikkeling faillissement IHD Schiphol Services BV

Na het faillissement van IHD Schiphol vraagt de curator aan Cassee om achter een vordering van €93.000,- aan te gaan die IHD Schiphol nog tegoed heeft van IHD Handling Espana. De heer Cassee meldt volgens het faillissementsverslag dat het niet lukt om contact te krijgen met de bestuurders van IHD Handling Espana. Later blijkt dat de bestuurders van IHD Handling Espana de heren Godefroy en Cassee zijn. Wat Cassee wel lukte met dit Spaanse bedrijf was vlak voor het faillissement dividend uit te keren.


5. Het niet melden van zakelijke belangen

Vast staat dat de Stichting Administratie Kantoor Togen participaties en Togen participaties BV in 2012 nog actief waren. In 2010 zijn deze activiteiten niet gemeld bij de vorming van het college. Vervolgens blijkt nu dat Cassee nog bestuurder te zijn bij het Spaanse Mobigrup SA en IHD Handling Espana BV.

In de brief van het college d.d. 11 juli worden een aantal zaken onjuist benoemd;

 1. Het gaat niet alleen om de uitspraak van de Ondernemingskamer maar ook over de fraude die gepleegd is bij de Stichting IHD Zorg.
 2. De Ondernemingskamer heeft in de zaak over IHD Schiphol Services een eindoordeel geveld over het wanbeleid van Cassee en niet een voorlopig oordeel in een zakelijk geschil.
 3. Het gaat niet primair om betrokkenheid bij faillissementen zoals het college suggereert. De faillissementen waren het gevolg van het wanbeleid en de onrechtmatige acties van Cassee.
 4. Bij de BIOS groep was Cassee wel voorzitter van de Raad van Commissarissen toen de kartelafspraken fungeerden. Bovendien zit hij sinds juli 2009 in de Raad van Toezicht van AZRR/de BIOS groep. Een onafgebroken periode van 2003 tot heden!
 5. Daarnaast wordt er gesproken over een anonieme brief bij de benoeming van de heer Cassee in 2010. Een brief die niet is gedeeld.