VVD tegen "Big Brother" praktijken bij inzameling van uw afval

De VVD heeft in de raadsvergadering van donderdag 3 juli een motie ingediend om de privacy van de Haarlemmers met betrekking tot hun afval/ scheidingsgedrag te beschermen. Spaarnelanden is namelijk van plan een Container Management Systeem aan te schaffen en dit te installeren op de DUO gescheiden plastic/papier bak. Deze bakken worden binnenkort in de stad verspreid.

Dit systeem heeft met behulp van een chip in de container diverse mogelijkheden om bepaalde zaken te registreren, zoals het wel of niet aanbieden van de container, hoeveelheid aangeboden kilogram van de diverse afvalsoorten enz.

Dit registreren is op diverse niveaus mogelijk. Zoals op postcode-niveau, wijk-niveau, straat-niveau en zelfs huisnummer-niveau.

De VVD vindt dat qua informatieverzameling en registreren, dat het voldoende is als dit op wijkniveau wordt geregistreerd en staat er dan ook voor dat de Haarlemse burger recht heeft op privacy en bescherming van zijn gegevens qua afval (scheidings)gedrag. Wij willen geen “Big Brother” praktijken, waarbij er in uw vuilnisbak wordt gekeken.

Wij hebben dan ook het College van B&W verzocht om er zorg voor te dragen, dat de gegevens, die de chips registreren uitsluitend op wijkniveau zijn en niet terug te leiden zijn naar individueel afval(scheidings)gedrag.


En om aansluitend afspraken te maken met Spaarnelanden over de termijn van bewaring en bescherming van deze gegevens en deze te bespreken met de gemeenteraad. Helaas staakten de stemmen, door het ontbreken van een raadslid en wordt de motie in een volgende raadsvergadering wederom in stemming gebracht.