VVD stemt tegen de Kadernota

De VVD heeft op 26 juni 2014 tegen de Kadernota gestemd. Deze kadernota, een uitwerking van het coalitieakkoord, kwam niet door de kwaliteitstoets die de liberale fractie hanteert.

De kernbezwaren van de VVD:

 • De aangekondigde bezuinigingsmaatregelen om te komen tot een sluitende meerjarenraming zijn onvoldoende onderbouwd en soms gewoonweg boterzacht.
 • Er is onvoldoende rekening gehouden met tegenvallers waarvan men nu al weet dat die gaan komen. Een voorbeeld hiervan is de ingeboekte bezuiniging op de Veiligheidsregio Kennemerland.
 • Het college wil ineens vastgoed verkopen met ‘dikke winst’ terwijl de verantwoordelijk D66 wethouder Cassee daar de afgelopen jaren niet in is geslaagd: dit allemaal om de begroting te spekken. Daarbij is volgend de accountant ook de vastgoedadministratie nog steeds niet op orde.
 • Er wordt bezuinigd op onderhoud terwijl de afgelopen jaren alles op alles is gezet om achterstanden weg te werken. De GroenLinks wethouder weigerde garanties af te geven. Voor de VVD geldt: onderhoud, welzijn en veiligheid gaan hand in hand.
 • De parkeertarieven gaan opnieuw fors omhoog terwijl er geen enkel beleid meer wordt ontwikkeld om de doorstroming te verbeteren: wel betalen dus maar er niks voor terugkrijgen.
 • De verbeteringen van de doorstroming in Oost en de Waarderpolder worden weer voor jaren stilgelegd.
 • De wethouder kon niet duidelijk maken of de bezoekersschijf in de parkeervergunningsgebieden blijft bestaan. Het college houdt namelijk alle opties open. Dat leidt tot extra ongewenst parkeerdruk.
 • De nieuwe coalitie bezuinigt verder op cultuur terwijl deze sector al veel heeft moeten inleveren en een waardevolle bijdrage levert aan de economie en het cultureel klimaat van de stad.
 • Er wordt lukraak op veiligheid bezuinigd terwijl er gelijktijdig geld bij moet voor veiligheid: het college heeft niet duidelijk kunnen maken wat nu weggaat en wat ervoor terugkomt.
 • PvdA wethouder Langenacker vindt dat het allemaal wel goed gaat met de bedrijvigheid in Haarlem terwijl er jaarlijks banen vertrekken naar de regio.
 • Kadernota behandeling Het college heeft, in tegenspraak met door de Raad aangenomen motie in maart 2014, geen cijfers geleverd over de ontwikkelingen in het sociale domein zodat elke discussie hierover vrij snel doodbloedde.

Verder stelden de collegepartijen dat het ‘kort dag was’ om een kadernota te schrijven terwijl het college zei dat het ‘coalitieakkoord nauwgezet was vertaald’. Het komt erop neer dat alles de komende maanden moet worden uitgewerkt.

De VVD daarentegen heeft een kant-en-klaar pakket aan bezuinigingsmaatregelen klaarliggen dat wel bijdraagt aan beter onderhoud, een hogere veiligheid, betere bereikbaarheid en zorg voor wie zorg nodig heeft.

Behalve de VVD heeft ook de ChristenUnie tegen de Kadernota gestemd.