Toegang persoonsgegevens Haarlemse burgers

Per 1 januari jl is een nieuwe wet in werking getreden en dus moet ook de verordening opnieuw door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Die verordening behelst een lijst met organisaties aan wie persoonsgegevens van Haarlemse burgers mogen worden verstrekt als sprake is van een gewichtig maatschappelijk belang. En wat bleek tijdens de behandeling? De lijst bevat maar liefst 27 organisaties zoals bibliotheken, ouderen- en cultuurorganisaties, sportverenigingen en zo meer.

Omdat de VVD bijzonder zwaar hecht aan de bescherming van persoonsgegevens heb ik eerst mondelinge en daarna schriftelijke vragen gesteld. Niet alleen over de aanwijzing van organisaties op de lijst maar ook over de ruim beschreven activiteiten van die organisaties. De door B&W gegeven antwoorden hebben de VVD alleen maar gesterkt in haar eerder ingenomen standpunt. De lijst is veel te uitgebreid en te weinig restrictief. Bovendien leerde een klein onderzoekje dat veel gemeenten, bijv. Alkmaar, Amersfoort en Utrecht, met aanzienlijk minder ruimte toekunnen. 

In de commissie van 19 juni 2014 heb ik dan ook namens de VVD het onacceptabel uitgesproken. De VVD wil een korte lijst met organisaties, waarbij verzoeken om persoonsgegevens in ieder geval worden geweigerd indien het fondsen-,  ledenwerving of debiteurenactiviteiten betreft. Gesteund door bijna alle partijen is de verordening teruggenomen en zal worden herzien in bovengenoemde zin.

Schriftelijke vragen: 

  • In de bijlage behorend bij art. 3 van de verordening worden 27 organisaties aangewezen.  Een kleine onderzoekje leert dat bijvoorbeeld Utrecht, Amersfoort en Alkmaar met aanzienlijk minder aanwijzingen toe kunnen. Wordt daar het gemeentelijk belang slechter gediend? 
  • De VVD heeft in het bijzonder bezwaar tegen de aanwijzing als derden van bibliotheken, cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen, patiëntenverenigingen, sportverenigingen/organisaties, ouderenorganisaties en vrouwenorganisaties.  Welk gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Haarlem kan hier zwaarder wegen dan de bescherming van de  persoonsgegevens van haar burgers? 
  • Ook heeft de VVD bezwaar tegen de ruim beschreven activiteiten. Moeten  activiteiten als fondsenwerving, ledenwerving en debiteurenactiviteiten onder de geduide werkzaamheden worden begrepen?  Zo ja waarom? Welk gewichtig maatschappelijk belang van de gemeente is hier in het geding? Zo nee, waarom zijn zij dan niet uitgesloten? 
  • Bestaand beleid als zodanig is geen legitimatie voor toekomstig beleid. 'De beschrijving van het gewichtig maatschappelijk belang is in algemene termen gedaan omdat het opnemen van beperkingen de vrijheid van de aanvrager aantast'. (beantwoording vragen Frank Visser CU onder 3) Is dit niet in strijd met de bedoeling van de wet BRP? Is het niet juist de bescherming van de privacy van de burgers waar het om zou moeten gaan in plaats van de vrijheid van de aanvrager om persoonsgegevens? 
  • In de ambtelijke toelichting van 20 mei 2014 wordt verwezen naar een onderzoek van de Universiteit Leiden naar de ontwikkeling van tweelingen (onder 4 voorbeeld).  Die aanvraag om gegevensverstrekking zou op grond van de onderhavige verordening moeten worden gehonoreerd.  Van welke categorie derde is hier dan sprake? En van welk gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Haarlem?  
  • Cultuurorganisaties die geen subsidie van de gemeente ontvangen zijn uitgesloten in tegenstelling tot hun gesubsidieerde collega's.  Kunnen alleen gesubsidieerde cultuurorganisaties cultuur en behoud van cultureel erfgoed  bevorderen? Dienen niet gesubsidieerde organisaties geen gewichtig maatschappelijk Haarlems belang? Is hier geen sprake van een willekeurige keuze?