Maidenspeech Hendrikje van der Smagt: Ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland

In de raadsvergadering van 12 juni heeft VVD raadslid Hendrikje van der Smagt bij agendapunt 6 haar maidenspeech gehouden (Ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland). De maidenspeech is de eerste rede van een raadslid in de gemeenteraad.

Onderstaand is de maidenspeech te lezen:

Voorzitter.

Het besluit ligt voor om in te stemmen met investeringen door de VRK voor een bedrag van €850.000,- in huisvesting en ICT teneinde bezuinigingen te realiseren.

Hier doet zich enige spanning voelen. Een organisatie die zucht onder bezuinigingen en organisatorische veranderingen, heeft de wens om te gaan investeren. Die investeringen zullen worden gefinancierd uit het positieve rekeningresultaat van 2013 dat daartoe bijna volledig wordt bestemd. Een positief resultaat dat mede is behaald door vooruit te lopen op bezuinigingen in 2014. Het resultaat van opgelegde bezuinigingen wordt dus geïnvesteerd om de toekomstige bezuinigingen te behalen. Een wat hachelijk scenario.

De VVD onderschrijft daarom ook ten volle het voorstel van het college om aan instemming een garantie en voorwaarde te verbinden. Namelijk dat de investeringen daadwerkelijk tot een structurele bezuiniging leiden van €600.000,- vanaf 2017.

Weliswaar hebben we het bij een gemeenschappelijke regeling niet alleen voor het zeggen maar die wetenschap moet niet verlammen. Door je vinger op te steken en goede argumenten neer te leggen, beïnvloed je meer dan evenredig de besluitvorming. 

Met die houding kan de VVD vooruitlopend op agendapunt zeven ook instemmen met het collegevoorstel ten aanzien van de begroting.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/12-juni/19:30 
http://haarlem.raadsinformatie.nl/vergadering/notucast_light/41885/gemeenteraad_12-06-2014