Initiatiefvoorstel SP/VVD Pilot vermindering administratieve lastendruk vrijgevestigden (Jeugdhulp) aangenomen

De Jeugdzorg is op 1 januari 2015 naar de gemeenten gedecentraliseerd. Daarvoor werd de jeugdzorg door de verzekeraars bekostigd. De gemeente is hiermee volledig verantwoordelijk geworden voor de financiering van de jeugdzorg en voor de (financiële) administratie die daarbij hoort. Deze wijziging is voor de SP en de VVD aanleiding geweest om een initiatiefvoorstel te schrijven.

De pilot

In de raadsvergadering van 29 oktober 2015 is het initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen SP en VVD ‘Pilot vermindering administratieve lastendruk vrijgevestigden’ aangenomen. Deze pilot roept op om bij wijze van pilot de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) systematiek die de verzekeraars hanteerden bij het betalen van een therapeutische behandeling voor het jaar 2016 af te schaffen voor de vrijgevestigde therapeuten die deelnemen aan de pilot. Haarlem is hiermee de eerste gemeente van Nederland die dit doet. Het college reageerde tevens positief in het pre-advies

Met deze DBC systematiek onderscheidden de verzekeraars meer dan 100 therapieën die zij wilden betalen. Iedere therapeut of psychiater die een kind wil behandelen moet een uitgebreid formulier invullen waarbij hij of zij de te geven therapie in het keurslijf van één van deze therapieën moest wringen. Daardoor waren zij 10 tot 20 % van hun tijd kwijt aan administratieve handelingen. Deze tijd werd in de oude situatie door de verzekeraars vergoed.

Het afgelopen half jaar hebben de SP en de VVD samen met drie therapeuten en een ambtenaar van de gemeente Haarlem in een werkgroep deze pilot om de DBC’s af te schaffen voorbereid. In de pilot declareren de psychotherapeuten weer 'ouderwets' per zitting. Het afschaffen van de DBC systematiek heeft een aantal voordelen. De therapeut die een kind op bezoek krijgt kan weer vrijuit denken over de behandeling waar een kind het beste mee is gediend. In zijn achterhoofd speelt niet meer mee op grond van welke DBC hij/ zij moet declareren. De vrijgevestigde therapeut kan zo gemakkelijker de passende zorg bieden. Dat is in lijn met onze insteek van de transitie waarin wij vertrouwen hebben in de professional.

De facturen kunnen nu maandelijks worden ingediend en niet pas aan het eind van een behandeling waardoor de financiële liquiditeit van de therapeut minder risico loopt. Een therapeut is immers naast hulpverlener ook ondernemer waar ook gewoon brood op de plank moet komen, maanden moeten wachten op uitbetaling werkt daarbij niet echt mee. Daarnaast heeft de gemeente meer zicht op de uitgaven. De therapeut kan nu bijna 100 % van zijn tijd aan de zorg besteden en hoeft geen ingewikkelde administratie meer te voeren. De gemeente krijgt meer waar voor zijn geld en er kan sprake zijn van kostenbesparing. De gemeentelijke gelden worden zo daadwerkelijk aan passende zorg besteed. Een win win situatie voor alle partijen, het kind (betere zorg), de vrijgevestigde en tot slot de gemeente. 

In 2016 wordt de pilot geëvalueerd, waarbij er gekeken wordt naar de verschillende aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan of er binnen de pilot ook daadwerkelijk minder administratieve lasten worden ervaren, de vrijgevestigde gemakkelijker de best passende zorg heeft kunnen bieden en de kosten ook daadwerkelijk lager zijn per kind (al is het laatste uiteraard niet leidend wanneer de kosten niet onnodig stijgen). Als de pilot slaagt kan worden bekeken of het nieuwe systeem ook voor de therapeuten die bij instellingen werken kan worden ingevoerd.

Kinderombudsman

Tot slot presenteerde de Kinderombudsman op 28 oktober voor de initiatiefnemers geheel toevallig, zijn onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp na de decentralisatie. Het rapport 'De zorg waar ze recht op hebben' kunt u hier lezen.

De inzet van de decentralisatie is dat deze moet leiden tot snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals. De Kinderombudsman heeft helaas moeten constateren dat deze doelen nog niet zijn gerealiseerd. De transformatie komt nog moeizaam van de grond, onder meer door verantwoordingseisen, de administratieve lasten en de oude financieringsstructuur in productcodes. Het meest alarmerend is echter dat de ombudsman ook moet concluderen dat het belang van het kind niet altijd voorop staat.

De VVD is er daarom trots op dat we met dit gezamenlijk initiatief enigszins voorop lopen met het inspelen op de conclusies van de ombudsman. Door met deze pilot te starten wordt niet alleen gewerkt aan de vermindering van de administratieve lastendruk van vrijgevestigden maar wordt ook aan het belang van het kind gedacht. Doordat we van de DBC systematiek afstappen heeft de vrijgevestigde niet alleen meer vrijheid en verantwoordelijkheid maar ook tijd om de juiste hulp aan de kinderen te bieden.