Kadernota 2018: Duurzame stad op financieel drijfzand

Deze week bespreekt de gemeenteraad op 9, 11 en 12 juli de Kadernota. Het college (GroenLinks Haarlem, PvdA, D66 en CDA) presenteert daarin de plannen voor 2019. De VVD is als grootste oppositiepartij niet betrokken bij het opstellen van deze Kadernota. Maar gelukkig kan de VVD wel bijsturen met moties en amendementen. Dat doen wij dan ook.

De VVD dient bij de bespreking vande Kadernota onder andere moties en amendementen in die aandacht vragen voor de autobereikbaarheid, waterstof als duurzame bron en de verlaging van de woonlasten.

Wij vinden namelijk dat er te weinig wordt gedaan aan de autobereikbaarheid, ook willen we waterstof als duurzame bron in Haarlem introduceren. Verder vinden we de woonlasten onnodig hoog en zijn wij tegen de verhoging van de toeristenbelasting omdat dit slecht is voor onze ondernemers en concurrentiepositie van de stad. Wij stellen bij deze Kadernota voor om geld niet te stoppen in armoederegelingen maar in beleid om mensen aan het werk te helpen: investeren in plaats van subsidiëren. Gratis geld bestaat namelijk niet. Ook vinden we het belangrijk om op te komen voor de parels in deze stad. Daarom komt de VVD met een motie om het Frans Hals museum te helpen.  

Onderdaan deze pagina zijn de moties en amendementen opgenomen. De vergadering terugkijken kan ook.

Inbreng eerste termijn:
Op maandag 9 juli sprak Fractievoorzitter Anne Sterenberg in de eerste termijn over deze kadernota, daarbij sprak zij de volgende tekst uit:

Voorzitter,

Ook in deze historische zaal ontkomt deze raad er niet aan om met haar tijd mee te gaan. Vandaag werd er van iedere fractie een filmpje voor de Haarlemmers opgenomen met daarin een reactie op de Kadernota. En dat in 1 minuut per fractie.

Inderdaad, een reactie op diezelfde Kadernota waarover wij hier deze week 3 avonden vergaderen. Het is aan mij dus eigenlijk de eer om deze vergadermarathon af te trappen met een geruststellende boodschap: Er komt een compilatievideo. Deze is zelfs vanavond nog beschikbaar.

U kunt dus af en toe weg dommelen. Gelukkig mag de VVD de aftrap doen dus ik ga er natuurlijk vanuit dat u er vooralsnog de aandacht bij houdt. Aandacht was ook nodig bij het lezen van deze eerste Kadernota van het nieuwe college. De Kadernota met de antwoorden; hoe wordt het coalitieprogramma ten uitvoer gebracht ,wat gaat dit de stad kosten , wat gaat het onze inwoners kosten en bovenal wat levert het onze inwoners op?

Dat brengt mij op het eerste onderwerp van de vijf hoofdonderwerpen die de VVD hier vanavond graag onder de aandacht wil brengen.

De Financiën
De VVD verwacht dat u vanavond weinig lof toegeworpen zult krijgen voor de financiële onderbouwing van uw plannen. De schuld loopt op en de woonlasten voor de Haarlemmers ook. De VVD constateert dat we een negatieve meerjarenraming hebben, waarbij er een duurzame stad tot stand moet komen op financieel drijfzand. En voorzitter, er is meer dan alleen duurzaamheid nodig voor een zekere toekomst voor onze Haarlemmers. Die toekomst ligt volgens de VVD voor Haarlem niet in een potje met geld voor een ongedeelde stad.  

Vraag: Kan het college een schets geven van hoe ‘gedeeld’ de stad nu is? Beschikt het college over onderzoeken onder de inwoners waarbij de alarmbellen dusdanig afgingen dat ingrijpen nodig is? Of berust het instellen van deze reserve op ideologie en onderbuikgevoelens? Uit onderzoek is net gebleken dat Nederland de eerlijkste inkomensverdeling in Europa heeft.

Van financiën wil ik graag de stap maken naar onze meer beleidsinhoudelijke onderwerpen. Te beginnen met: 

Het fysiek domein
U heeft al gehoord hoe wij denken over de reserve voor de Ongedeelde stad. Ook zouden wij hier wederom de discussie aan kunnen gaan over de haalbaarheid en doeltreffendheid van 40% norm voor sociale huurwoningen. Dat gaan we niet doen, we kunnen het eens zijn dat we het oneens zijn.  

De VVD wil de wethouder wel graag uitdagen tot het aangaan van een weddenschap. Wethouder, hoeveel huizen zijn er volgens u over 2 jaar bijgebouwd wanneer de coalitie haar akkoord gaat evalueren? De VVD denkt dat, als we zo doorgaan hier nog niet de helft van wordt gerealiseerd.

Zoals u weet vindt ook de VVD het versnellen van de woningbouw voor onze inwoners van groot belang zodat mensen in de stad kunnen blijven wonen en hun kinderen en kleinkinderen ook als ze dat willen. Onze inwoners zitten te wachten op woningen, alleen dan in verschillende klassen en niet gedreven vanuit 1 gedachtegoed.

Ik kan de verkiezingsslogan van de VVD nog dromen: Meer woningen, minder files. De reactie die we daarop kregen, en dat was ook de bedoeling was: maar van meer woningen krijg je toch juist meer files?

Haarlemmers staan inderdaad al dagelijks in de file, en dat zal met de groei van de stad met dit college alleen maar erger worden. De mensen die ons aanspraken op de poster hadden kennelijk een vooruitziende blik. De auto wordt namelijk overgeslagen in het beleid van dit college en als het aan ons had gelegen was dit niet het geval geweest. En dat terwijl het één van de coalitiepartijen nog wel gelukt was om in het coalitieakkoord op te laten nemen dat ze onderkennen dat voor sommige Haarlemmers de auto noodzaak is. Ik hoop dat ze daarvoor niet teveel hebben weggegeven want ze krijgen er dus uiteindelijk niks voor terug. Daarom dient de VVD een amendement in.  

Amendement: “Een integrale visie van de SOR is inclusief de auto”. Waardoor op pagina 19, 3e alinea, de tekst zal wijzigen door het tevens opnemen van investeringen in autobereikbaarheid, als onderdeel van de totale bereikbaarheid. Dat verdienen onze inwoners want ook de autobereikbaarheid is een serieus probleem.

De VVD en de auto, zal men vast weer denken. Maar een goede bereikbaarheid ook voor auto’s komt ook de duurzaamheid ten goede. Er is namelijk niks duurzaams aan auto’s die stil staan in de file, de bewoners aan de Oudeweg kunnen dit beamen, deze leveren alleen maar extra fijnstof op. Toch zien we op dit punt buiten het inzetten op de fiets en het openbaar vervoer weinig innovatie bij het college. Dat terwijl de auto geen boosdoener hoeft te zijn, we kunnen immers ook hier inzetten op een duurzame transitie. Niet alleen met laadpalen, maar door ook verder te kijken. De VVD verbaasde zich dat de inzet van Waterstof nergens te vinden is in de plannen. Om het college een handje te helpen dient de VVD een motie in. 

Motie: Op weg met waterstof. Waarin we het college verzoeken om te onderzoeken of het mogelijk is een waterstoftankstation in Haarlem te realiseren en daarnaast waterstof als aantrekkelijke en voor onze inwoners voordelige optie mee te nemen bij het maken van plannen voor het aardgasvrij maken van onze wijken.

Nu valt er bij het fysieke domein ook nog van alles te zeggen over het beheer en onderhoud van de stad. Maar we moeten op de tijd letten.

Daarom gaan we over naar de belastingen. Leuker kunnen we het niet maken.

Belastingen
Het moge duidelijk zijn dat de rek eruit is. Haarlemmers wonen in een stad die op nummer 9 staat van steden met hoogste woonlasten. Toch kiest het college er niet voor om in deze economisch goede tijden de woonlasten te laten dalen, Haarlemmers te laten profiteren van betere tijden zodat er ruimte ontstaat voor moeilijkere tijden. Daarbij lijkt ook de toeristenbelasting al de nieuwe melkkoe te worden van dit college als extra infuus. Voorbij wordt gegaan aan het effect daarvan op onze ondernemers en de concurrentiepositie van onze stad. Daarom dient de VVD een motie in.  

Motie: Toeristen zijn geen belasting. Waarin we het college oproepen om het voorgenomen onderzoek naar een procentuele berekening van de toeristenbelasting eerst af te ronden voordat het tarief wordt verhoogd.

Na onze opmerkingen over de belastingcapaciteit kunnen we niet anders dan ook een motie indienen met betrekking tot de woonlasten van onze inwoners. U weet allen dat de VVD altijd pleit voor lage lasten. Vooral nu zou dat mogelijk zijn. Nu het college daar toch niet voor kiest, vinden wij dat het college zich daarvoor op z’n minst beter zou moeten verantwoorden. Daarnaast vinden we dat het college op zoek zou moeten gaan naar mogelijkheden zoals regionale samenwerking om de lasten alsnog naar beneden te brengen. Daarom dient de VVD de volgende motie in. 

Motie: Kostendekkend is altijd goed, woonlasten stijging niet . De samenwerking in de regio op te zoeken om efficiënter en/of effectiever te werken om de kosten te verlagen.  Over de mogelijkheden voor het eind van het jaar te rapporteren aan de raad.

Vooral nu de kosten in het kader van de energietransitie zullen stijgen is het van belang om alle Haarlemmers hierin mee te nemen. Onderbouwing zal immers onderdeel uitmaken van het fundament voor de solidariteit van onze Haarlemmers die hiermee en bij de duurzaamheidsopgave van hen gevraagd wordt.

Over duurzaamheid gesproken. De afvalstoffenheffing zal stijgen als gevolg van de zondag openstelling van het Milieuplein. Wat de VVD betreft valt dit binnen de duurzaamheidsplannen van het college en daarom vinden wij het niet gepast om deze te verwerken in de afvalstoffenheffing. Daarom dient de VVD een amendement in.  

Motie: Duurzaam Doen JA! Duurder Wonen voor bewoners NEE! Om de kosten voor de zondagsopenstelling ten laste te laten komen aan de reserve Groei van de stad. Waardoor de woonlastenstijging voor onze bewoners wordt beperkt.

Voorzitter, tijd voor het volgende domein.

Het sociaal domein
Efficiency en effectiviteit worden meer en meer belangrijk nu het college zoveel geld uit gaat geven. Niet alleen in het sociaal domein. Er valt volgens de VVD echter nog wel veel te winnen voor onze Haarlemmers door een doelmatige inzet van onze middelen.

Deze coalitie heeft besloten de Basisinfrastructuur te behouden. Top. Voor de mensen die nieuw zijn in de raad, de Basisinfrastructuur betreft voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg die voor alle Haarlemmers zonder verwijzing toegankelijk zijn waarbij zij gesteund worden in hun zelfstandigheid en hun hulp aan anderen. Hier gaat jaarlijks een paar miljoen in om. De VVD komt hier niet met een roep om te bezuinigen. Maar wel met een oproep om de doelmatigheid van deze voorziening te vergroten. Oftewel ons geld goed uitgeven. We zien nu namelijk niet alleen overlap, maar ook initiatieven die buiten deze subsidie vallen maar daar wel binnen zouden passen.

Met deze herijking willen wij de gewenste flexibiliteit voor innovatie tot stand brengen. En daarnaast nogmaals goed kijken naar het gewenste aanbod. Daarom dient de VVD een motie in.  

Motie: De Basis op orde waarin we het college oproepen tot een herijking en deze plannen ruim voor de nieuwe subsidieafspraken aan de raad voor te leggen. 

Ons volgende punt binnen het sociaal domein, gaat over gratis geld, de intensivering van het minimabeleid met een verruiming van de regeling naar 120% van het bijstandsniveau en een toekomstige verhoging naar 130%. Wat de VVD betreft bestaat gratis geld niet, deze verruiming kost al snel een miljoen per jaar. Dat is geld van de belastingbetaler. Wat de VVD betreft gaan we daarom niet subsidiëren dat mensen in armoede thuiszitten maar gaan we investeren in werk en het laten groeien van mensen in hun loopbaan. Werk is wat de VVD betreft de beste weg uit armoede en schulden. Daarnaast zorgt werk voor eigenwaarde en sociale contacten. Armoedebestrijding op basis van inkomensondersteuning kan juist de weg naar een betaalde baan belemmeren terwijl we onze inwoners nodig hebben op de arbeidsmarkt. Daarom dient de VVD een amendement in.  

Amendement: Investeringen die werken. Waarin we oproepen de bestaande minimaregelingen te handhaven op het huidige niveau van 115% van de bijstandsnorm. En de vrijvallende gelden in te zetten voor een programma dat erop gericht is om Haarlemmers duurzaam uit armoede te halen op basis van een persoonlijke plan primair gericht op baanbegeleiding, bijscholing en/of omscholing.

Slot cultureel vastgoed

Voorzitter, binnen de VVD hebben we inmiddels het gebruik om soms ook iemand anders aan het woord te laten. Dus ik sluit niet af, maar dat zal mijn collega raadslid de heer Blokpoel doen, zodra u hem zo dadelijk het woord geeft.

Ik kan u alvast vertellen dat ik als fractievoorzitter ontzettend trots ben op hoe mijn fractie aan de slag is voor de stad, voor de Haarlemmers.

Vanwege de enorme inzet van de heer Blokpoel op dit onderwerp wil ik hem de laatste motie van de VVD graag zelf laten indienen.  

Motie Frans Hals: https://haarlem.vvd.nl/nieuws/31165/investeer-in-de-parels-van-haarlem-investeer-in-cultuur-steun-het-frans-hals-museum

Zet cookies aan om de video te tonen.